• Profil školy

     • Charakteristika školy

     •     


      Súkromná základná škola na Galaktickej ulici č. 9 v Košiciach,

      sa nachádza na sídlisku Nad jazerom v južnej časti mesta,

      v tesnej blízkosti rieky Hornád. Škola je poslednou v rade

      škôl neďaleko obce Krásna pri Hornáde, odkiaľ k nám

      prichádzajú žiaci z Vyšného dvora a tvoria tretinu celkového

      počtu žiakov školy. Ostatní žiaci sú obyvateľmi sídliska

      Terasa - Lunik IX a zopár žiakov je priamo zo sídliska Nad jazerom. 

      Škola vznikla v roku 2006 pod vedením riaditeľky pani

      Mgr. Evy Gašparovej. Zriaďovateľom je Nadácia Dobrej

      rómskej víly Kesaj v Košiciach, ktorú vedie pani Mgr. Anna Koptová. 

      V školskom roku 2010/2011 škola začala svoju obnovu,

      ktorej predchádzala výmena riaditeliek čo zapričinilo výmenu

      zamestnancov školy a väčšiny žiakov.

       


       

       


       

       

      Škola je zameraná na výchovu a vzdelávanie rómskych žiakov.

      Vyučovací proces umožňuje skĺbenie preberaného učiva

      materinským jazykom. Zohľadňuje zanedbané pôsobenie

      na rozumový vývoj detí, ktoré sa odzrkadľuje na súčasných

      schopnostiach žiakov v jednotlivých ročníkoch. Sústavne

      spolupracujeme so psychologickou poradňou v blízkosti školy.

      Pedagógovia sa snažia o zavádzanie zaujímavých a vhodných

      vyučovacích metód, ktoré motivujú žiakov k lepším výsledkom.

      Prostredníctvom Súkromného centa voľného času v budove školy

      vedieme krúžky s rozličným zameranim. Žiaci a ich učitelia majú

      možnosť využívať pozoruhodné aktivity knižnice, ktorá je tiež súčasťou budovy.