• Školský vzdelávací program

     • Školský vzdelávací program 2013/2014

     • Súkromná základná škola, Galaktická 9, 040 12 Košice

        

       

      Školský vzdelávací program 

      súkromnej základnej školy

       

       

      Buďte zmenou, ktorú chcete vidieť vo svete

       

       

       

       

       

       

      ISCED 1

      ISCED 2

       

       

       

       

      Súkromná základná škola, Galaktická 9, 040 12 Košice

       

       

       

      ŠKOLSKÝ  VZDELÁVACÍ  PROGRAM

       

       

      PRIMÁRNE VZDELÁVANIE

        NIŽŠIE STREDNÉ VZDELANIE

       

       

       

       

       

      Názov ŠkVP

      Buďte zmenou, ktorú chcete vidieť vo svete

      Stupeň vzdelania

      ISCED 1: primárne vzdelanie

      Dĺžka štúdia

      Štyri roky

      Forma štúdia

      Denná - riadna

      Vyučovací jazyk

      Slovenský

      Druh školy

      Súkromná základná škola

      Dátum schválenia

      4.septembra 2010

      Miesto vydania

      Košice

       

      Názov ŠkVP

      Buďte zmenou, ktorú chcete vidieť vo svete

      Stupeň vzdelania

      ISCED 2 : nižšie sekundárne vzdelanie

      Dĺžka štúdia

      Päť rokov

      Forma štúdia

      Denná - riadna

      Vyučovací jazyk

      Slovenský

      Druh školy

      Súkromná základná škola

      Dátum schválenia

      4.septembra 2010

      Miesto vydania

      Košice

       

       

       

       

      Košice 01.09.2013                                                                                                                                                                          Mgr. Emília Fecková

                                                                                                                                                      poverená riadením školy

       

      http://szsgalakticka.edupage.org

      sukromnasz.ke@mail.t-com.sk                     

                 

      V pedagogickej rade školy prejednané a schválené dňa 27.08.2013

      Rada školy prejednala s schválila  dňa  17.09.2013

      Platnosť dokumentu od : 1. septembra 2010

      Helena Daniová – predsedníčka Rady školy

       

      ISCED 1: primárne vzdelanie                                           

       

      Platnosť

      revidovanie

      Dátum

      Zaznamenanie inovácie, zmeny, úpravy

      Platnosť ŠkVP od

      01.09.2010

       

      Revidovanie

      01.09.2011

      Školský učebný plán

      Revidovanie

      01.09.2012

      Charakteristika žiakov, učiteľského zboru, školský učebný plán

      Revidovanie

      01.09.2013

      Charakteristika žiakov, učiteľského zboru, školský učebný plán

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      ISCED 2 : nižšie sekundárne vzdelanie

       

      Platnosť

      revidovanie

      Dátum

      Zaznamenanie inovácie, zmeny, úpravy

      Platnosť ŠkVP od

      01.09.2010

       

      Revidovanie

      01.09.2011

      Školský učebný plán

      Revidovanie

      01.09.2012

      Charakteristika žiakov, učiteľského zboru, školský učebný plán

      Revidovanie

      01.09.2013

      Charakteristika žiakov, učiteľského zboru, školský učebný plán

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       I. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

       

      1. Veľkosť  a charakteristika školy 

      Základná škola poskytuje základné vzdelanie. Smeruje k naplneniu kompetencií stanovených rámcovým vzdelávacím programom pre základné vzdelávanie. Kompetencie predstavujú súbory znalostí, návykov a postojov, ktoré sú využiteľné v učení i v živote a umožňujú žiakom efektívne konať v rôznych situáciách.

      Škola nemôže byť len o vážnej práci. Mimoriadne dni školského roka sa konajú pravidelne v termínovom kalendári a znamenajú nielen oživenie školského života, ale oveľa viac.

      SZŠ Galaktická 9 v Košiciach leží v južnej časti mesta na sídlisku Nad jazerom. Nachádza sa v časti budovy bývalej základnej školy, kde sídlia aj ďalšie subjekty: Súkromné gymnázium, ktorého zriaďovateľom je rovnako ako aj našej školy Nadácia Dobrej rómskej víly Kesaj v Košiciach, ktorú vedie pani riaditeľka Mgr. Anna Koptová, SCVČ pod vedením pani riaditeľky Mgr. Zsampákovej. Súčasťou školy je aj školská jedáleň s kuchyňou a malá telocvičňa.

      Škola má v rámci projektu Infovek zriadenú učebňu informatiky s pripojením
      na internet. V PC učebni majú žiaci k dispozícii 18 počítačov. Pedagógovia a vedúca školskej jedálne využívajú  3 počítače.

       

      2. Charakteristika žiakov

      V súčasnosti našu školu navštevujú žiaci dochádzajúci zväčša zo sídliska Luník IX a z Krásnej – Vyšného dvora.

      K začiatku školského roka sme prijali 78 nových žiakov, ktorí boli zaradení od nultého až po deviaty ročník základnej školy. Škola má 201 žiakov, 11 tried, z toho 1 triedu nultého ročníka, 5 tried 1.- 4. ročníka, a 5 tried 5. – 9. ročníka.

      Počty žiakov v jednotlivých ročníkoch:

      0. ročník – 19 žiakov, integrovaní 0

      1. ročník – 24 žiakov, integrovaní 0

      2. ročník – 22 žiakov,  integrovaní 0

      3.ročník – 32 žiakov, (3.A – 16, 3.B – 16), integrovaní 1

      4. ročník – 23 žiakov, integrovaní 1

      5. ročník – 22 žiakov, integrovaní 3

      6. ročník – 15 žiaci, integrovaní 0

      7. ročník – 18 žiakov, integrovaní 0

      8. ročník – 18 žiakov, integrovaní 3

      9. ročník – 8 žiaci, integrovaní 0

      Na začiatku školského roka prebieha diagnostika a rediagnostika novoprijatých žiakov školy v CPPP Galaktická 11, Košice. Všetci žiaci pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia a sú rómskeho pôvodu. Na základe záverov z vyšetrení budú vytvorené individuálne vzdelávacie plány, ktoré budú zodpovedať potrebám jednotlivých žiakov a umožnia učiteľovi individuálny a alternatívny pedagogický prístup k žiakovi.

      Snažíme sa používať didaktickú techniku a spoločne so žiakmi vytvárať názorné pomôcky k vyučovaniu, ktoré vedú k zefektívneniu vyučovacieho procesu a k samotnej motivácii žiakov.

      Žiakov vedieme k sebahodnoteniu, k hodnoteniu spolužiakov, k samostatnej tvorivej práci, k samostatnému vyjadrovaniu sa na základe čítania s porozumením. Naďalej vyučujeme rómsky (materinský) jazyk žiakov, kde sa učiteľka snaží nadväzovať na učivo v ostatných predmetoch a vysvetľovať výrazy alebo význam slov, ktoré žiakom nie sú dostatočne jasné a nedokážu si o nich vytvoriť predstavu. V rámci školského vzdelávacieho programu  sa venujeme environmentálnej výchove, navýšené sú hodiny slovenského jazyka a literatúry, matematiky, dejepisu, geografie, kde sa u žiakov snažíme prehlbovať vedomosti, snažíme sa ich viesť k vyjadrovaniu vlastných názorov, diskusii a zaujímavou pracovnou činnosťou u nich vzbudzovať záujem. Ich prácu sa snažíme postupne prezentovať, chváliť a takto v nich vzbudzovať sebadôveru vo vlastné schopnosti  a dobrý pocit zo sebarealizácie.

       

      3. Charakteristika pedagogického zboru

      Na škole pracuje 18 pedagogických zamestnancov a 4 asistenti. Šestnásť pedagógov je s úplným vysokoškolským vzdelaním s nasledovnými aprobáciami.

      • Učiteľstvo pre I. stupeň základných škôl
      • Učiteľstvo pre I. stupeň základných škôl
      • Učiteľstvo pre I. stupeň základných škôl, štátna skúška z anglického jazyka
       s didaktikou
      • Učiteľstvo pre I. stupeň základných škôl s prehĺbenou pracovnou výchovou
      • Učiteľstvo pre I. stupeň základných škôl
      • Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov aprobácia etická výchova - hudobná výchova
      • Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov aprobácia dejepis - filozofia (občianska výchova)
      • Matematika
      • Učiteľstvo pre školy I. cyklu aprobácie jazyk slovenský - jazyk nemecký
      • Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov aprobácia ekológia -  geografia
      • Katolícka teológia, rozširujúce štúdium dejepisu, vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške z jazyka anglického, stupeň C1 – C2
      • Rómsky jazyk a literatúra
      • Učiteľské štúdium pre ZŠ aprobácia ruský jazyk – telesná výchova – občianska výchova
      • Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov aprobácia biológia – chémia
      • Učiteľské štúdium pre ZŠ aprobácia matematika - fyzika
      • Prírodopis a telesná výchova

      Jedného pedagogického zamestnanca s vysokoškolským štúdiom ukončeným bakalárskou skúškou.

      • Sociálna práca

      Jedného  pedagogického zamestnanca s úplným stredoškolským vzdelaním.

      • Učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo

       

      4. Organizácia prijímacieho konania

      Škola nemá špecifické požiadavky na prijatie žiakov do 5. ročníka, teda neorganizuje prijímacie konania.

       

      5. Dlhodobé projekty

      Škola sa zapája do projektu modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách.

      Škola je zapojená do Národného projektu – Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít.

       

      6. Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi

      Doterajšie skúsenosti s rodičmi nám prezrádzajú, že do školy prichádzajú len kvôli potvrdeniam o návšteve školy ich detí, výnimočne len ak triedny učiteľ alebo vedenie školy požaduje od nich spoluprácu, ktorá sa týka kvalitnejšej úrovne vzdelávania.

      Nadviazali sme kontakt s Materskou školou na Hrebendovej ulici, kde pani riaditeľka Mgr. Klepáčová srdečne privítala náš záujem o výmenné návštevy a následné uplatnenie škôlkarov na našej škole.

      Spolupracujeme so Súkromným centrom voľného času na Galaktickej ulici, kde žiaci využívajú vzdelávacie poukazy na záujmovú činnosť a vedúcimi jednotlivých záujmových útvarov sú pedagógovia našej školy.

      V priebehu minulého školského roka sme nadviazali spoluprácu s Miestnym úradom
      na sídlisku Luník IX, kde sme zorganizovali výstavu žiackych prác, ktorú si mohli prísť pozrieť rodičia žiakov, ale aj obyvatelia sídliska.

      ZRPŠ zasadá 4x ročne. Prvé zasadnutie je plenárne, kde sú rodičom poskytnuté informácie o organizácii školského roka, školskej a mimoškolskej činnosti, školskej jedálni  a školskom klube. Získavajú informácie o krúžkovej činnosti a projektoch školy.

       

      7. Priestorové a materiálno–technické podmienky školy

      Škola má zriadené a bude využívať tieto odborné učebne: telocvičňu, učebňu informatiky a mediálnej techniky.

      Počítačová miestnosť je využívaná na besedy súvisiace s premietanými filmami, prezentácie premietané prostredníctvom dataprojektorov na keramickú tabuľu, ale aj tematické prezentácie, ktoré si pripravia žiaci v spolupráci s učiteľkou a prezentujú ich ostatným žiakom školy. Vybavenie odborných učební je v prípravnom štádiu, pomôcky je potrebné v rámci možnosti dokupovať a dotvárať. Plánujeme zveľadiť exteriérové priestory prislúchajúce škole, prispôsobiť ich k efektívnemu využívaniu počas hodín telesnej výchovy a v školskom klube.

      Školská jedáleň poskytuje služby žiakom a zamestnancom SZŠ a zamestnancom centra voľného času nachádzajúcich sa v priestoroch budovy jedálne. Školská jedáleň je zapojená
      do mliečneho programu, ktorý je denne poskytovaný žiakom našej školy.

       

      8. Škola ako životný priestor

      Veľký význam pre úspešnosť školy má aj jej atmosféra. Aby sa žiaci i pedagógovia cítili v škole čo najpríjemnejšie, treba klásť dôraz na: upravené a estetické prostredie tried, školského dvora a chodieb. O to sa pravidelne starajú upratovačky a školník. Informačné tabule a nástenky o ktoré sa starajú učitelia v spolupráci so žiakmi informujú o novinkách, aktualitách, aktivitách a prebiehajúcich súťažiach, či projektoch.

      K priateľskej atmosfére medzi žiakmi prispieva najmä rovnaký prístup ku všetkým žiakom zo strany učiteľov, bez rozdielov, kde sú dôležité nielen mentálne schopnosti, ale aj iné zručnosti. Môžu sa prejaviť aj integrovaní, či nadaní žiaci, čo zvyšuje ich sebavedomie, pohodu a priateľské vzťahy v škole. Nepociťujú sociálne, národnostné a iné rozdiely.

      K priateľským vzťahom medzi žiakmi prispieva aj záujmová činnosť, kde sa žiaci môžu uvoľniť, načrieť aj do iných oblastí ako určujú učebné osnovy. Umožňuje vytvárať aj priateľské vzťahy medzi žiakmi rôznych tried a zdravú súťaživosť.  

      Pedagógovia potrebujú pre svoju prácu pozitívnu klímu, kde sú kolegovia ústretoví a priateľskí. Nesnažia sa vyvyšovať, ale naopak preukázať si ochotnú pomoc a povzbudenie.

      Priaznivú klímu školy ovplyvňuje:

      -  pokojná tvorivá práca

      -  klíma, v ktorej sa hľadajú nové pedagogicko –didaktické prístupy ku žiakom

      -  demokratické vedenie školy

      -  úcta vedenia školy k pracovníkom školy

      -  vzájomná úcta a rešpekt v medziľudských vzťahoch

      -  tvorivá spolupráca členov učiteľského kolektívu

      -  možnosť sebarealizácie (štúdium, podpora inovatívnych prístupov vo výučbe)

      -  celkovo motivujúce prostredie

       

      Preto by bolo priaznivé, keby pedagógovia boli kladným vzorom pre žiakov
      vo verbálnej i písomnej komunikácii. Mali by záujem o kultúru a materinský jazyk žiakov. Raz za dva mesiace by sa stretávali v priestoroch školy a vzájomne by si  odovzdávali skúsenosti, zručnosti a vedomosti, ktoré im pomohli a boli úspešné počas výchovno - vzdelávacieho procesu. Snažili by sa vzdelávať a byť kvalitnými kvalifikovanými odborníkmi.

      Deti, ktoré prichádzajú do tejto školy, sú väčšinou z prostredia, ktoré je potrebné obohatiť o priamu a trpezlivú činnosť voči ním a ukázať ich rodičom, ako to ich deti veľmi potrebujú a s vďačnosťou prijímajú. Odstraňovať frustráciu, zanedbaný predškolský vývoj dieťaťa; brať do úvahy možnosti prípravy na vyučovanie v rodinnom prostredí, kde žije často veľa ľudí, kde je hluk, ..., neraz sťažené podmienky bývania, je pre pedagóga neľahká a zdĺhavá práca. Práve preto vyžaduje táto práca dôsledných, ale láskavých učiteľov, ktorým úprimne záleží na pocitoch im zverených detí a na ich budúcnosti.

       

      9. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní

      V škole – právnom subjekte – je za bezpečnosť a ochranu zdravia pri výchove a vzdelávaní zodpovedná riaditeľka školy. Učitelia a ostatní pedagogickí zamestnanci sú povinní podľa charakteru vyučovania utvárať, dodržiavať a kontrolovať podmienky

      na zaistenie BPVV. Dodržiavať platné predpisy o vykonávaní pedagogického dozoru, delení tried na skupiny a ďalšie predpisy platné v školách a školských zariadeniach.

      Povinnosti žiakov vyplývajú z vnútorného školského poriadku. Žiaci sú povinní rešpektovať pokyny učiteľov a pedagogických zamestnancov. Bezpečné správanie sa žiakov je z praktického hľadiska výsledkom dôslednosti učiteľa pri vykonávaní pedagogického dozoru a jeho odborných pedagogických schopností. Znalosť zásad BPVV je súčasťou odborných predpokladov pedagógov a zamestnancov školy. Učiteľ riadi pedagogický proces. Je prvým, kto oboznámi žiakov so zásadami BOZP pri rôznych činnostiach. Výchova k bezpečnému správaniu a k celkovému vzťahu k BOZP je súčasťou obsahu vyučovacích predmetov základnej školy. Ťažiskovými predmetmi z hľadiska týchto cieľov sú telesná výchova, prírodopis, fyzika, informatická výchova. Poučenia o bezpečnosti žiakov sa vykonávajú na začiatku školského roka v rámci každého predmetu. Kontrolu stavu BPVV vykonáva riaditeľ školy.

      Pedagóg nadobúda poznatky o BOZP štúdiom odbornej literatúry, štúdiom predpisov – Zbierky zákonov SR, štúdiom Slovenských technických noriem, štúdiom odbornej literatúry (časopisy Bezpečná práca, Bezpečnosť a hygiena práce) a pravidelným školením zamestnancov školy.

      Na začiatku školského roka sa pravidelné prevádzajú školenia zamestnancov školy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a proti požiaru, pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany zdravia a odstraňovanie nedostatkov podľa výsledkov revízií.

       

      II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

       

      1. Pedagogický princíp školy

      Základná škola zriadená Nadáciou Dobrej rómskej víly v Košiciach je zameraná predovšetkým na edukáciu detí z rómskeho prostredia a na jeho čo najlepšiu adaptáciu

      na školské prostredie, kde je potrebné dobre porozumieť slovenskému vyučovaciemu jazyku. Z tohto dôvodu základná škola by mala byť orientovaná tak, aby si ju žiaci čo najviac obľúbili na základe priateľského prístupu, zaujímavých foriem a metód vzdelávania, porozumenia a priestoru tvoriť, realizovať sa.

      Tematické výchovno-vzdelávacie plány predmetov by mali byť zostavené tak,
      aby jednotlivé témy čo najviac vzájomne súviseli a podporovali sa. Úlohou predmetu rómsky jazyk by malo byť čo najviac priblížiť a vysvetliť žiakom učivo, ktoré preberajú na hlavných predmetoch. Napríklad slovenské slová a vety, ktoré sú uvedené v šlabikári prvého ročníka slovenského jazyka, by mali byť súčasne vysvetlené a preložené do rómskeho jazyka, pričom by sa používali rozličné obrázky, kartičky a kresba, znázorňujúce aktuálne slová. Rovnako matematické učivo – príklady, slovné úlohy a geometria by mali byť interpretované
      aj v rómskom jazyku. Vo vyšších ročníkoch pribúdaním ďalších predmetov (vlastivedy, dejepisu, geografie, ...), rómčina by naďalej mala byť sprievodným nápomocným predmetom. Takto by žiaci nielenže sa zdokonaľovali v materinskom jazyku – rozširovaním slovnej zásoby tak, ako deti iných národností počas vzdelávania sa v školách, ale mali by možnosť učivo preberané na iných predmetoch, zopakovať si aj vo svojom jazyku, a tým si ho lepšie zapamätať. Predmet rómsky jazyk by mal byť obsiahnutý v týždennom rozvrhu hodín aspoň jedenkrát.

      Vyučovanie prvého stupňa na jednotlivých predmetoch by malo prebiehať v duchu rovnakej témy čo najviac súvisiacej s aktuálnymi ročnými obdobiami a s významnými dňami uvedenými v environmentálnom kalendári. Každé ročné obdobie by bolo ukončené prezentáciou naučeného a zostaveného do akéhosi dramatického predstavenia, ktoré by obsiahlo všetky predmety v danom ročníku. Takto by sa pedagógovia i žiaci navzájom učili a podnecovali k hravému a tvorivému prežívaniu učiva, čo by ich viedlo k spoločnej príprave prezentácie, k stmeľovaniu kolektívov a zodpovednosti (pretože jednotlivec nemôže pokaziť snahu ostatných a tým zapríčiniť neúspešnú reprezentáciu triedy). Cieľom by mala byť efektívna a radosť prinášajúca prezentácia v prítomnosti pozvaných hostí – rodičov, zamestnancov školy a iných žiackych kolektívov. Takto by žiaci zažili zaslúžené uznanie, obdiv a podporu rodičov a ostatných divákov, čím by nadobúdali zdravé sebavedomie, vieru v kvalitnú obdivuhodnú činnosť v škole a elán do ďalšej práce.

      Podobne by pracovali a viedli žiakov vychovávatelia v školských kluboch a v záujmových útvaroch. Ich úlohou by bolo štyri krát v roku zviditeľniť svoju prácu a predstaviť zručnosti a vedomosti žiakov nadobudnuté počas ich vedenia.

      Každý kolektív by si vopred určil dátum a zostavil by pozvánky na svoju slávnostnú prezentáciu. Každý výstup by bol zdokumentovaný a prezentoval by triedu
      aj školu. Pritom by sa žiaci učili dokumentaristike – zručnostiam ako je fotografovanie, obsluhovanie kamery, práca na počítači (tvorba plagátov, pozvánok, časopisov, ...) a komunikácii.

      Základná škola by mala umožňovať deťom nastúpiť do nultého ročníka s celodenným hravým vyučovaním (do 16:00 hod.).

      Snahou celého kolektívu pedagógov by mal byť taký prístup k jednotlivým predmetom vyučovania (aj k výchovným), akoby každý z nich bol orientáciou školy a reprezentoval by školu v rozličných súťažiach, čím by sa škola nielen zviditeľnila, ale žiaci by mohli získavať skúsenosti aj z aktivít mimo školy a nadväzovať známosti so žiakmi a učiteľmi iných škôl.

      Druhý stupeň základnej školy by bol orientovaný na prehĺbenie hlavných predmetov, ktoré by po dôkladnejšom osvojení podnecovali u žiakov kladný vzťah ku školskému prostrediu, teda aj ku všetkým vyučovacím predmetom.

      Pedagógovia so žiakmi by mali navštevovať múzeá, galérie, poznávať historické pamiatky, architektúru, botanickú, zoologickú záhradu, divadelné predstavenia, koncerty, aby aj takto čerpali námety a získavali inšpirácie.

      Etické hodnoty, ako empatiu, upevňovanie vôle, tvorivosť a prosociálne cítenie by bolo dobré v žiakoch rozvíjať návštevami domovov pre deti, starých ľudí a útulkov pre zvieratá.  Zároveň by pre nich pripravili darčeky a kultúrny program. Dojmy z týchto stretnutí by napísali na hodinách slohu a etickej výchovy.

      Prioritou telesnej výchovy by mohla byť atletika, gymnastika a tanec, kde sa cibria pozornosť, vôľové vlastnosti a precíznosť.

      Potrebné je si uvedomiť, že všetky správne a dôsledne vypracované činnosti
      na hodinách výchovných predmetov vedú k zdravému vývoju mozgovej činnosti a sú veľmi nápomocné pri výchove alebo prevýchove detí. Sú základom pre úspešné vnímanie
      tzv. hlavných predmetov a práci žiaka na všetkých vyučovacích hodinách. Upravujú písmo žiakov, na úpravu ktorého je dôležité dbať. Vzhľad zošitov je obrazom vzťahu žiaka ku škole.

      Cudziemu jazyku by sa žiaci začali učiť v treťom ročníku (tri hodiny v týždni) hravou zábavnou formou, prostredníctvom obrázkov, kresby, pohybu a scénok.

      Škola by bola otvorená rozličným terapiám, ktoré súvisia s prírodou. Žiaci by sa starali o exteriér školy vysádzaním stromov, okrasných krovín a iných rastlín. V zime by dokrmovali vtáctvo. V rámci kanis – terapie by žiaci kŕmili psov a chodili by s nimi na prechádzky. Mohli by sa starať aj o iné živočíchy.

      Interiér školy by tvorili žiacke práce, ktoré by boli vkusne rozmiestnené. V triedach by bolo dobré vytvoriť tzv. kútiky zamerané na jednotlivé predmety – kútik slovenského jazyka, matematický kútik, vlastivedný kútik, prírodopisný kútik, kútik hudobnej výchovy atď. Tu by žiaci mali náučné karty, časopisy, knihy, pexesá, človeče nehnevaj sa a ďalšie podobné hry, ktoré by mohli používať počas prestávok.

      Vyučovacie hodiny by mali byť prístupné rodičom žiakov. Rodič by však svojou prítomnosťou nesmel narúšať vyučovací proces. Do činností by sa zapájal len na výzvu učiteľa. Inak by bol len pozorovateľom, aby čo najviac pochopil z vyučovacích metód a postupov práce pri vzdelávaní žiakov, a aby tak mohol byť nápomocný pri plnení domácich úloh svojich detí. Zároveň by aj samotný rodič si mohol pripomenúť školské učivo, alebo sa naučiť niečo nové, čo by bolo prínosné pre jeho osobnostný rozvoj.

      Rodič by mal právo slušne prediskutovať svoje dojmy a návrhy z vyučovania s učiteľom, spýtať sa na nejasnosti alebo vyjadriť svoju spokojnosť.

      Aktívna mládež z komunity žiakov, ktorá by chcela spolupracovať so školou, preukázať svoj talent a odovzdávať svoje schopnosti mladším, by bola v škole vítaná.

      Všetci, ktorí prežívajú nezanedbateľnú časť života v škole, by sa mali snažiť o to, aby boli hrdí na svoju školu, na svojich učiteľov, na svojich žiakov i ostatných ľudí v škole. Aby do svojej školy chodili s radosťou a láskou.

       

      2. Zameranie školy a stupeň vzdelania

       

      Našu školu navštevuje viac ako  50 % žiakov  zo sociálne znevýhodneného prostredia. Vzhľadom k tomu  zámerom školy je:

      - osvojiť  si základy  všeobecného vzdelania poskytované školou

      - mať záujem o potrebu učiť sa aj mimo školy

      - osvojiť si základy komunikačných spôsobilostí

      - rozvíjať sociálne zručnosti potrebné pre život a spoluprácu

      - mať rešpekt k druhým a zodpovedný vzťah k sebe a svojmu zdraviu, životnému prostrediu

      - rozvíjať sebareflexiu, sebapoznávanie, sebaúctu a s tým spojené prevzatie zodpovednosti za svoje konanie, osobný život a sebavzdelávanie

      Vyučovanie je zamerané na rozvíjanie schopností, zručností, ako aj na postojovú a hodnotovú orientáciu žiakov s cieľom, aby čo najviac žiakov skončilo povinnú školskú dochádzku v deviatom ročníku. Využívať vlastný potenciál žiaka, uprednostňovať osobnostný rast žiaka,  pripraviť žiakov pre ďalší stupeň vzdelávania.

      Prostredníctvom všetkých projektov, ktoré škola bude realizovať a ŠkVP má byť zámerom školy vyprofilovať  žiaka, ktorý pozná a váži si samého seba s prihliadnutím
      na multikultúrne vzťahy vo svojom okolí. Má pozitívny vzťah k ochrane prírody, životného prostredia a vníma globálne súvislosti vo svete.

      Naša škola poskytuje  žiakom primárne vzdelanie ISCED 1 a nižšie sekundárne vzdelanie ISCED 2.

      V prvom rade je to poskytnutie kvalitného vzdelania predpísaného štátnym vzdelávacím programom.

      Posilnením povinných a použitím voliteľných predmetov v školskom vzdelávacom programe sme  vytvorili v 1. ročníku SZŠ  tri školské zamerania:

      A/ posilnenie vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia

      B/ posilnenie vzdelávacej oblasti Matematika a práca s informáciami

      C/ posilnenie vzdelávacej oblasti Umenie a kultúra

       

      V 2. ročníku SZŠ sme vytvorili tri školské zamerania:

      A/ posilnenie vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia

      B/ posilnenie vzdelávacej oblasti Matematika a práca s informáciami

      C/ posilnenie vzdelávacej oblasti Umenie a kultúra

       

      V 3. ročníku SZŠ sme vytvorili tri školské zamerania:

      A/ posilnenie vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia

      B/ posilnenie vzdelávacej oblasti Matematika a práca s informáciami

      C/ posilnenie vzdelávacej oblasti Umenie a kultúra

       

      V 4. ročníku SZŠ sme vytvorili tri školské zamerania:

      A/ posilnenie vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia

      B/ posilnenie vzdelávacej oblasti Matematika a práca s informáciami

      C/ posilnenie vzdelávacej oblasti Umenie a kultúra

       

      Posilnením povinných a použitím voliteľných predmetov v školskom vzdelávacom programe sme v 5. ročníku vytvorili päť  školských zameraní:

      A/ posilnenie vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia

      B/ posilnenie vzdelávacej oblasti Človek a príroda

      C/ posilnenie vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť

      D/ posilnenie vzdelávacej oblasti Človek a hodnoty

      E/ posilnenie vzdelávacej oblasti Matematika a práca s informáciami

       

      V 6. ročníku SZŠ sme vytvorili tri školské zamerania:

      A/ posilnenie vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia

      C/ posilnenie vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť

      E/ posilnenie vzdelávacej oblasti Matematika a práca s informáciami

       

      V 7. ročníku SZŠ sme vytvorili štyri školských zameraní:

      A/ posilnenie vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia

      B/ posilnenie vzdelávacej oblasti Človek a príroda

      C/ posilnenie vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť

      E/ posilnenie vzdelávacej oblasti Matematika a práca s informáciami

       

      Vo 8. ročníku SZŠ sme vytvorili štyri školských zameraní:

      A/ posilnenie vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia

      B/ posilnenie vzdelávacej oblasti Človek a príroda

      C/ posilnenie vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť

      E/ posilnenie vzdelávacej oblasti Matematika a práca s informáciami

       

      V 9. ročníku SZŠ sme vytvorili štyri školských zameraní:

      A/ posilnenie vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia

      B/ posilnenie vzdelávacej oblasti Človek a príroda

      C/ posilnenie vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť

      E/ posilnenie vzdelávacej oblasti Matematika a práca s informáciami

       

      Škola je zameraná na individuálny prístup k žiakom po vzájomnej konzultácii so psychológmi a na základe vyšetrení a záverov zo psychologického, prípadne špeciálno-pedagogického vyšetrenia. 

       

      3. Profil absolventa

      Žiak, ktorý opustí primárne vzdelávanie v podmienkach našej školy musí podľa svojich individuálnych schopností byť zodpovedný a v primeranej miere samostatný.

      Vie komunikovať a spolupracovať s rovesníkmi, staršími ľuďmi i s okolím. Akceptuje názor druhého. Vystupuje v rámci noriem slušného správania. Vzniknuté problémy vie riešiť samostatne alebo v spolupráci s dospelým človekom. Základné učivo ovláda v rámci štandardov tak, aby ich vedel použiť v aktuálnom a reálnom živote. Jeho vedomosti sa overujú vedomostnými testami a plnením praktických úloh.

      Ovláda základné techniky práce s textom a jeho pochopenie.

      Podľa svojich individuálnych schopností sleduje svoj vlastný pokrok, vie ho adekvátne porovnávať s inými.

      Podľa svojich schopností a možností formuluje svoje myšlienky tak, aby boli v logickom slede, aby sa vyjadroval výstižne, súvisle, kultivovane ako v ústnom, tak aj v písomnom prejave, samozrejme, v rámci vekovo-primeraných súvislostí.

      Rešpektuje školský poriadok, je schopný rozlišovať dobro a zlo.

      Rešpektuje svoju úlohu v rámci detského/žiackeho kolektívu, na základe svojich schopností vie pracovať samostatne (v rámci svojich schopností a mentálnych možností)
      a plní zverené úlohy.

      Prechod na vyšší vzdelanostný stupeň mu nerobí žiadne problémy.

      Profil absolventa je založený na kľúčových kompetenciách (spôsobilostiach), ktoré zahrňujú komplex vedomostí a znalostí, spôsobilostí a hodnotových postojov umožňujúcich jednotlivcovi poznávať, účinne konať, hodnotiť, dorozumievať sa a porozumieť si, začleniť sa do spoločenských vzťahov a osobnostne sa rozvíjať. Čiže ide o spôsobilosť uplatniť svoje vzdelanie v pracovnom, občianskom, rodinnom a osobnom živote.

      Vážiť si seba aj druhých ľudí, mal by byť spôsobilý ústretovo komunikovať a spolupracovať, je vnímavý k potrebám iných.

      Získal základy používania materinského, štátneho a cudzieho jazyka.

      Absolvent primárneho vzdelania má osvojené tieto kľúčové spôsobilosti:

      1. sociálne komunikačné spôsobilosti

      -vyjadrovať sa súvisle, výstižne a kultivovanie písomnou aj ústnou formou primeranou primárnemu stupňu vzdelávania,

      -dokázať určitý čas sústredene načúvať, náležite reagovať, používať vhodné argumenty a vyjadriť svoje názory,

      -uplatňovať ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi, učiteľmi, rodičmi, s ľuďmi, s ktorými prichádza do kontaktu,

      -rozumieť rôznym typom doterajších textov a bežne používaným prejavom neverbálnej komunikácie a dokázať na ne adekvátne reagovať,

      -rešpektovať kultúrnu rozmanitosť a preukazovať záujem o primeranú formu medzikultúrnej komunikácie,

      -porozumieť hovorenému textu v cudzom jazyku, uplatniť sa v osobnej konverzácii, týkajúcej sa bežných životných situácií.

      1. spôsobilosť matematického a prírodovedného myslenia

      -používať základné matematické myslenie na riešenie rôznych praktických problémov v každodenných situáciách,

      -používať matematické modely logického a priestorového myslenia,

      -objavovať, hľadať odpovede, ktoré vedú k systematizácii poznatkov.

      3.  spôsobilosť v oblasti informačnej a komunikačnej technológie

      -    používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri vyučovaní sa a učení sa,

      -    ovládať základy potrebných počítačových aplikácií, používať kreslenie a písanie na 

            počítači,

      -komunikovať pomocou elektronických médií.

      4. spôsobilosť učiť sa učiť

      -získavať schopnosť sebarealizácie pri poznávaní svojich myšlienkových postupov, 
      na základe poskytovaných možností uplatňovať základy rôznych techník učenia sa a efektívne si osvojovať poznatky a študijné návyky,

      -vyberať a hodnotiť získané informácie, spracovávať ich a využívať vo svojom učení a v iných činnostiach,

      -zlepšovať svoju vytrvalosť a iniciatívu, hodnotiť svoj pokrok, akceptovať spätnú väzbu a uvedomovať si svoje rozvojové možnosti.

      1. spôsobilosť riešiť problémy

      -vnímať a sledovať problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí, vie       rozoznať ozajstný problém, premýšľať o jeho príčinách a navrhnúť rôzne informácie,       skúšať viaceré možnosti riešenia problému,

      -overovať správnosť riešenia a osvedčené postupy aplikovať pri podobných alebo       nových problémoch,

      -     pokúšať sa problémy a konflikty vo vzťahoch riešiť primeraným spôsobom.

      6.  osobné, sociálne a občianske spôsobilosti

       -    vytvárať  si pozitívny sebaobraz, ktorý podporuje žiacku sebadôveru a sebarozvoj,

      -     uvedomovať si vlastné potreby a aktívne využívať svoje možnosti,

      -     uvedomovať si svoje silné a slabé stránky ako svoje rozvojové možnosti,

      -     sústreďovať sa na kvalitu a vhodnosť svojho výberu voľných činností, aktívne si             chrániť svoje fyzické a duševné zdravie,

      -     kontrolovať vlastné konanie a vedieť odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov,

      -     uvedomovať si svoje práva a povinnosti a aktívne ich realizovať,

      -     účinne spolupracovať v skupine, podieľať sa na vytváraní triednych a celoškolských       pravidiel, byť zodpovedný, dodržiavať dohody,

      -     prijímať ochotne nové nápady, prichádzať s novými nápadmi a postupmi a diskutovať    o nich, prispievať k spoločnej práci,

      -     podieľať sa na vytváraní podporujúcej a motivujúcej sociálno-emočnej klímy v triede      a dobrých medziľudských vzťahov.

      7. spôsobilosť vnímať a chápať kultúru

      -dokázať sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov,

      -dokázať pomenovať druhy umenia a ich hlavné nástroje a vyjadrovacie prostriedky,

      -uvedomovať si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote,

      -ceniť si a rešpektovať kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície,

      -rešpektovať vkus iných  ľudí a primerane veku dokázať vyjadriť svoj názor a postoj,

      -poznať základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka,

      -poznať pravidlá spoločenského kontaktu,

      -správať sa kultúrne, kultivovane, primerane okolnostiam, situáciám, sociálnym pozíciám a rolovým funkciám,

      -byť tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr.

      Absolvent primárneho vzdelávania v našej škole bude pripravený na nižšie sekundárne vzdelávanie. Bude pripravený na prácu v tíme, na projektové vyučovanie, na získanie vedomosti a informácii prostredníctvom moderných informačno-komunikačných technológií.

      Úlohou školy ako vzdelávacej inštitúcie je vzdelávať a vychovávať žiakov usilovných, svedomitých, samostatných, čestných, schopných nájsť si svoje miesto v spoločnosti. Absolvent našej školy by mal svojím vystupovaním robiť dobré meno škole, byť schopný vytvárať dobré medziľudské vzťahy, byť schopný hodnotiť svoju úlohu v škole, v rodine a v spoločnosti, byť schopný starať sa o svoje fyzické i psychické zdravie, vedieť uzatvárať kompromisy, byť schopný vyhľadávať, hodnotiť a využívať pri učení rôzne zdroje informácií, osvojiť si metódy štúdia a práce s informáciami, poznať metódy prírodných vied a diskutovať o prírodovedných otázkach, mať schopnosť presadzovať ekologické prístupy pri riešení problémov, mať schopnosť vnímať dejiny vlastného národa vo vzájomnom prepojení s vedomosťami zo všeobecných dejín, dobre ovládať slovenský jazyk a sám sa starať o kultúru svojho písomného a ústneho vyjadrovania, ovládať dva svetové jazyky, mať schopnosť vnímať umenie, snažiť sa porozumieť mu a chrániť umelecké prejavy, byť si vedomý svojich kvalít, byť pripravený uplatniť sa v zamestnaní a byť zodpovedný za svoj život.

      Profil absolventa je založený na kľúčových kompetenciách (spôsobilostiach), ktoré zahrňujú komplex vedomostí a znalostí, spôsobilostí a hodnotových postojov umožňujúcich jednotlivcovi poznávať, účinne konať, hodnotiť, dorozumievať sa a porozumieť si, začleniť sa do spoločenských vzťahov a osobnostne sa rozvíjať. Čiže ide o spôsobilosť uplatniť svoje vzdelanie v pracovnom, občianskom, rodinnom a osobnom živote.

      Jednotlivé kľúčové kompetencie sa navzájom prelínajú. Získavajú sa ako produkt celkového procesu vzdelávania a sebavzdelávania, t.j. kompletného vzdelávacieho programu a iných aktivít prebiehajúcich v rámci školy.

      Nadväzujúc na spôsobilosti získané v priebehu primárneho vzdelávania absolvent nižšieho sekundárneho vzdelania má osvojené tieto kľúčové kompetencie:

      1.kompetencie k celoživotnému učeniu sa

      -byť schopný využívať svoje osvedčené stratégie učenia sa, pričom si uvedomuje svoje silné a slabé stránky,

      -dokázať uplatniť získané znalosti a spôsobilostí v rozličných pracovných a mimopracovných životných situáciách,

      -dosiahnuť základnú úroveň motivovanosti k celoživotnému učeniu sa.

      2.sociálne komunikačné kompetencie

      -dokázať využívať všetky dostupné formy sociálnej komunikácie,

      -využívať slovnú zásobu v primeranej škále sociálnych a kultúrnych súvislosti v zvolenom cudzom jazyku tak, že je schopný na primeranej úrovni rozumieť hovorenému slovu,

      -dokázať sa uplatniť v osobnej konverzácii, porozumieť textom a tiež tvoriť texty,

      -uplatňovať komunikáciu smerujúcu k vytváraniu dobrých vzťahov so spolužiakmi, učiteľmi, rodičmi a s ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádza do kontaktu,

      -rešpektovať kultúrnu rozmanitosť a uplatňovať primeranú formu medzikultúrnej komunikácie.

      3.  kompetencia riešiť problémy

      -osvojiť si schopnosti a vedomosti na riešenie problémov s využitím znalostí a schopností získaných v rámci základného vzdelania, uplatňovať základné  logické operácie, dokázať uplatňovať vedný prístup pri riešení bežných problémov,

      -byť schopný vidieť veci problémovo, kriticky myslieť pri hľadaní riešenia, obhájiť si svoje rozhodnutie,

      -byť si vedomý svojej zodpovednosti za riešenie problémov a užitočnosti poučenia sa z vlastných chýb a chýb iných.

      4.  kompetencie občianske

      -chápať význam a podstatu legislatívnych zákonov a spoločenských noriem, je si  vedomý svojich práv a povinností v škole i mimo nej,

      -rešpektovať práva ostatných ľudí, poznať a vážiť si naše kultúrno-historické tradície a dedičstvo,

      -chápať základné ekologické a environmentálne súvislosti a rozhodovať sa v záujme ochrany zdravia jednotlivca a spoločnosti,

      -byť pripravený zaujímať sa o dianie a riešenie problémov v spoločnosti.

      5. kompetencie sociálne a personálne

      -dokázať spolupracovať v skupine a akceptovať pravidlá práce v tíme, chápať a dokázať  prebrať svoju zodpovednosť a spoluzodpovednosť za výsledky spoločnej práce,

      -dokázať sa primerane zapojiť do diskusie, pričom rešpektuje aj iné názory,

      -chápať význam vzájomnej ohľaduplnosti,

      -dokázať zvládať svoje vlastné pocity, chápať ich podstatu, vedieť do určitej miery regulovať svoje správanie,

      -uvedomovať si svoj skutočný potenciál, osobné kvality a v súlade s tým si projektovať svoj osobný rozvoj a osobné ciele

      6.  kompetencia vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry

      -dokázať pomenovať a orientovať sa v umeleckých druhoch a štýloch,

      -používať ich hlavné vyjadrovacie prostriedky, ceniť si a rešpektovať rôzne prejavy umenia,

      -vedieť oceniť interkultúrne dedičstvo a historické tradície,

      -poznať pravidlá spoločenského kontaktu,

      -správať sa kultivovane, primerane okolnostiam a situáciám.

      7.  kompetencia uplatňovať základy matematického myslenia a základné schopnosti        

          poznávať v oblasti vedy a techniky

      -rozvíjať a používať matematické myslenie na riešenie rôznych praktických problémov v každodenných situáciách a schopnosť používať matematické modely logického a priestorového myslenia,

      - mať základy prírodovednej gramotnosti, ktoré mu umožnia používať postup uplatňovaný vo vede na primeranej úrovni.

      8.kompetencia v oblasti informačných a komunikačných technológii

      -rozvíjať spôsobilosti založené na základných zručnostiach v oblasti IKT,

      -používať základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou,

      -vytvárať jednoduché tabuľky a grafy,

      -využívať zručnosti pri kreslení v grafickom prostredí a spracovávaní grafických informácií.

      9.kompetencie smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti

      -navrhovať nové úlohy, nové riešenia, vyhľadávať riešenia úloh v nových projektoch, schopnosť plánovať a riadiť prácu,

      -vyhľadávať, hodnotiť a využívať pri učení rôzne zdroje informácií,

      -dokázať pracovať v tíme, cieľavedome sa podieľať na dosiahnutí cieľa skupiny, vytvárať dobré medziľudské vzťahy, vedieť prijímať víťazstvá i prehry,

      -byť schopný starať sa o svoje fyzické i psychické zdravie.

      10.kompetencie pracovné

      -     dokáže si stanoviť ciele s ohľadom na svoje profesijné záujmy,

      -     kriticky hodnotí svoje výsledky a aktívne pristupuje k uskutočneniu svojich cieľov,

      -     je flexibilný a schopný prijať a zvládať inovatívne zmeny.

       

      Po získaní nižšieho sekundárneho vzdelávania sa našej škole môže absolvent našej školy pokračovať v štúdiu na ktorejkoľvek škole poskytujúcej vyššie sekundárnej vzdelanie. Svojím správaním a vynikajúcimi výsledkami bude robiť dobré meno našej škole.

       

      4. Pedagogické stratégie

      V oblasti rozumovej výchovy je naším cieľom rozvíjať u žiakov tvorivé myslenie, samostatnosť,  aktivitu, seba hodnotenie.

      Osobnostný a sociálny rozvoj budeme realizovať stimuláciou skupín žiakov so slabšími vyučovacími výsledkami, podporou individuálnych schopností, najmä v popoludňajších hodinách prostredníctvom asistentov učiteľa.

      Na našej škole je veľmi bohatá práca v oblasti environmentálnej výchovy. Aktivity sú zapracované do všetkých prírodovedných predmetov. Aj  regionálnej výchove a mediálnej výchove venujeme náležitú pozornosť.

      V priebehu školského roka plánujeme pre žiakov besedy zamerané na rozličné témy
      so psychológmi a miestnymi policajtmi.

      Našou snahou bude dôsledne vychádzať z potrieb žiakov a motivovať ich do učenia pestrými formami výučby, všímať si ich talent v jednotlivých oblastiach a rozvíjať ho do maximálnej možnej miery. Viac budeme preferovať samostatnú prácu žiakov a ich cieľavedomé zvládnutie učiva.

      Dôležitým odporúčaním do budúceho školského roka je pre nás potreba orientácie na pozitívne hodnotenie žiakov, najmä slabo prospievajúcich, pre zvýšenie vnútornej motivácie.

       

      5. Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami

      Individuálny výchovno-vzdelávací program si vypracuje každý pedagóg, ktorý vyučuje integrovaných žiakov. Títo žiaci sa hodnotia podľa odporúčaní psychológov na základe diagnostikovania.

       

      6. Začlenenie prierezových tém

      Súčasťou obsahu vzdelávania na úrovni primárneho a nižšieho sekundárneho vzdelávania sú prierezové tematiky, ktoré sa prelínajú cez vzdelávacie oblasti. Prierezové témy realizujeme viacerými formami ako integrovanú súčasť vzdelávacieho obsahu oblastí vzdelávania.

      Na úrovni primárneho a nižšieho sekundárneho vzdelávania zavádza Štátny vzdelávací program do vyučovacieho procesu tieto prierezové témy:

      • Dopravná výchova
      • Osobnostný a sociálny rozvoj
      • Environmentálna výchova
      • Multikultúrna výchova
      • Ochrana života človeka a zdravia
      • Tvorba projektu a prezentačné zručnosti
      • Mediálna výchova
      • Regionálna výchova

       

      Prierezové témy sú začlenené do predmetov podľa svojho obsahu a uvedené sú  v učebných  plánoch jednotlivých predmetov.

      Cieľom multikultúrnej  výchovy je výchovné pôsobenie zamerané na rozvoj chápania iných kultúr a na rozvoj akceptácie iných kultúr ako aj na rozvoj medziľudskej tolerancie, spoznávanie kultúr a emocionálne pochopenie inej kultúry v mene mierovej spolupráce príslušníkov rôznych kultúr. Pôsobenie zamerané na poznanie iných kultúr, ich histórie, zvykov, tradícií, akceptovanie ich a spolupráca s nimi. Multikultúrna  výchova sa dotýka aj medziľudských vzťahov v škole, vzťahov medzi učiteľmi a žiakmi navzájom, medzi školou a rodinou, v tomto smere je cieľom dosiahnuť rovnoprávny prístup k všetkým žiakom pochádzajúcim z najrôznejšieho sociálneho a kultúrneho prostredia.

      Multikultúrnu výchovu, výchovu k manželstvu, rodičovstvu a etike intímnych vzťahov, ochranu života a zdravia a  regionálnu výchovu začleníme do jednotlivých učebných osnov predmetov dejepis, etická výchova, biológia, občianska výchova, geografia, prírodoveda, prírodopis.

      Osobnostný a sociálny rozvoj budeme začleňovať do slovenského jazyka, občianskej výchovy,  spoločenskej výchovy a anglického jazyka.

      Osobnostný a sociálny rozvoj  rozvíja ľudský potenciál žiakov, poskytuje žiakom základy pre plnohodnotný a zodpovedný život. Aby žiak získal kvalitné vzdelanie, k tomu je potrebné, aby si už od primárneho vzdelávania rozvíjal sebareflexiu, spoznával sám seba, svoje dobré ale aj slabé stránky, rozvíjal si sebaúctu, sebadôveru a s tým spojené prevzatie zodpovednosti za svoje konanie, osobný život a sebavzdelávanie.

      Environmentálna výchova sa prelína so všetkými predmetmi. Začlenili sme ju hlavne
      do predmetov prírodoveda, pracovné vyučovanie, výtvarná výchova a telesná výchova. Cieľom je prispieť k rozvoju osobnosti žiaka tak, že v oblasti vedomostí, zručností a schopností nadobudne schopnosť dokázať vnímať vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím vo svojom okolí.

      Cieľom tejto prierezovej témy je:

      -prispieť k rozvoju osobnosti žiaka tak, že v oblasti vedomostí, zručností a schopností nadobudne schopnosť chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím na základe poznania zákonov, ktorými sa riadi život na Zemi,

      -poznať a chápať súvislosti medzi vývojom ľudskej populácie a vzťahom k prostrediu v rôznych oblastiach sveta,

      -pochopiť súvislosti medzi lokálnymi a globálnymi problémami a vlastnú zodpovednosť vo vzťahu k prostrediu,

      -rozvíjať si spôsobilosti, ktoré sú nevyhnutné pre každodenné konanie a postoje človeka k životnému prostrediu,

      -rozvíjať spoluprácu pri ochrane a tvorbe životného prostredia na miestnej, regionálnej

            a medzinárodnej úrovni,

      -pochopiť sociálne a kultúrne vplyvy, ktoré determinujú ľudské hodnoty a správanie,

      -vedomie individuálnej zodpovednosti za vzťah človeka k prostrediu ako spotrebiteľa

            a výrobcu,

      -vedieť hodnotiť objektívnosť a závažnosť informácií o stave životného prostredia
      a komunikovať o nich, racionálne ich obhajovať a zdôvodňovať svoje názory
      a stanoviská,

      -využívať informačné a komunikačné technológie a prostriedky pri získavaní
      a spracúvaní informácií, ako aj pri prezentácii vlastnej práce.

      V oblasti postojov a hodnôt nadobudne schopnosť:

      -vnímať život ako najvyššiu hodnotu,

      -pochopiť význam udržateľného rozvoja ako pozitívnej perspektívy ďalšieho vývoja

            ľudskej spoločnosti,

      -posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k živým organizmom a ich prostrediu,

      -podporovať aktívny prístup k tvorbe a ochrane životného prostredia prostredníctvom

            praktickej výučby,

      -posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k zdravému životnému štýlu a k vnímaniu

            estetických hodnôt prostredia,

      -schopnosť vnímať a citlivo pristupovať k prírode a prírodnému a kultúrnemu dedičstvu,

      -prehlbovať, rozvíjať a upevňovať hodnotový systém v prospech konania smerom
      k životnému prostrediu,

      -rozvíjať schopnosť kooperovať v skupine, deliť si úlohy, niesť zodpovednosť.

      Ochrana života človeka a zdravia ako prierezová téma sa v základných školách realizuje prostredníctvom učebných predmetov štátneho vzdelávacieho programu a samostatných organizačných foriem vyučovania – didaktických hier v 1. až 4. ročníku a dvoch účelových cvičení v 5. až 9. ročníku.

      Ochrana života človeka a jeho zdravia integruje postoje, vedomosti a schopnosti žiakov zamerané na ochranu života a zdravia v mimoriadnych situáciách. Podobne pri pobyte a pohybe v prírode, ktoré  môžu vzniknúť vplyvom nepredvídaných skutočností ohrozujúcich človeka a jeho okolie. Ochrana života a zdravia (OŽZ) sa v základných školách realizuje prostredníctvom jednotlivých učebných predmetov ako aj samostatných organizačných foriem vyučovania – účelových cvičení. Ochrana života človeka a jeho zdravia integruje postoje, vedomosti a zručnosti žiakov zamerané na ochranu života a zdravia v mimoriadnych situáciách. Podobne pri pobyte a pohybe v prírode, ktoré môžu vzniknúť vplyvom nepredvídaných skutočností ohrozujúcich človeka a jeho okolie.

      Snahou je pripraviť každého jednotlivca na život v prostredí, v ktorom sa nachádza.

      Nevyhnutným predpokladom k tomu je neustále poznávanie prostredia prostredníctvom pohybu a pobytu v prírode. Prierezová téma sa zameriava na zvládnutie situácií vzniknutých vplyvom priemyselných, ekologických a politických havárií, dopravnými nehodami, živelnými pohromami a prírodnými katastrofami. Zároveň napomáha zvládnuť nevhodné podmienky v situáciách vzniknutých pôsobením cudzej moci, terorizmom voči občanom nášho štátu. U žiakov by sa mal formovať vzťah k problematike ochrany svojho zdravia
      a života, tiež zdravia a života iných ľudí. K tomu je potrebné poskytnúť žiakom teoretické vedomosti, praktické poznatky, pomôcť im osvojiť si vedomosti a zručnosti v sebaochrane. Vyškoliť ich v poskytovaní pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života. Rozvinúť morálne vlastnosti žiakov, tvoriace základ vlasteneckého a národného cítenia. Formovať predpoklady na dosiahnutie vyššej telesnej zdatnosti a celkovej odolnosti organizmu
      na fyzickú a psychickú záťaž náročných životných situácií.

      Mediálna výchova

      Médiá sú jedným z významných socializačných faktorov ovplyvňujúcich hodnoty, postoje
      a správanie žiaka. Cieľom prierezovej tematiky je rozvinúť:

      - schopnosť uplatňovať stratégie kompetentného zaobchádzania s rôznymi druhmi médií
      a ich produktmi,

      - spôsobilosť zmysluplne, kriticky a selektívne využívať médiá a ich produkty (čo znamená viesť žiakov k tomu, aby lepšie poznali a chápali pravidlá fungovania „mediálneho sveta“, zmysluplne sa v ňom orientovali a selektívne využívali médiá a ich produkty podľa toho, ako kvalitne plnia svoje funkcie, najmä výchovno-vzdelávaciu a mravnú),

      - schopnosť vytvoriť si ako občan vlastný názor na médiá na základe prijímaných informácií,

      - schopnosť kriticky posudzovať mediálne šírené posolstvá, objavovať v nich to hodnotné,   pozitívne formujúce ich osobnostný a profesijný rast, ale tiež ich schopnosť uvedomovať si negatívne mediálne vplyvy na svoju osobnosť a snažiť sa ich zodpovedným prístupom prijímať a spracovávať.

        

      Tvorba projektu a prezentačné zručnosti

      Prierezová téma rozvíja u žiakov kompetencie tak, aby vedeli - komunikovať, argumentovať, používať informácie a pracovať s nimi, riešiť problémy, spolupracovať
      v skupine, prezentovať samých seba, ale aj prácu v skupine. Ciele aj obsah prierezovej témy je súčasťou viacerých predmetov.

      Hlavným cieľom je, aby sa žiaci prostredníctvom vlastnej organizácie práce naučili riadiť seba, tím, vypracovať si harmonogram svojich prác, získavať potrebné informácie, spracovať ich, vedeli si hľadať aj problémy, ktoré treba riešiť, správne ich pomenovať. Naučia sa prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne s použitím informačných a komunikačných technológií. Výsledkom vzdelávania bude, že žiak vhodným spôsobom dokáže zareagovať v rôznych kontextových situáciách, nadviazať kontakt, zostaviť základné písomnosti osobnej agendy, pozná ich funkciu, formálnu úpravu a vie ju aplikovať, využiť nástroje IKT, identifikovať problém, podstatu javu, získať rôzne typy informácií, zhromažďovať, triediť a selektovať ich. Kultivovane prezentovať svoje produkty, názory, vytvoriť plán prezentácie, naplánovať a realizovať základný výskum, určiť svoje silné stránky a vie ich využiť pri vhodnom výbere témy, vie aplikovať vhodnú formálnu štruktúru na prezentáciu výsledkov svojho výskumu.

      Regionálna výchova

      Táto téma úzko súvisí s multikultúrnou výchovou, ale vo svojom obsahu sa ešte hlbšie zaoberá živým a hodnotným hmotným a nehmotným kultúrnym dedičstvom Slovenskej republiky. Cieľom zaradenia prierezovej témy do vyučovania je vytvárať u žiakov predpoklady na pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam svojho regiónu, prírody, staviteľstva, ľudového umenia a spoznávanie kultúrneho dedičstva našich predkov. Túto začleňujeme
      do predmetov výtvarná výchova, hudobná výchova, slovenský jazyk. Edukačná činnosť je zameraná na to aby žiaci v rámci regionálnej výchovy poznali históriu a kultúru vlastnej obce, mesta na funkčné využívanie historických regionálnych ukážok, históriu, povesti, piesne, šport a kultúra, osobnosti, ale aj súčasnosť vo všetkých smeroch.

       

       

      III. VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA

       

      1. Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov

      Cieľom hodnotenia žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy, aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, rada, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov.

      Cieľom je ohodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami.

      Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov budeme vychádzať z metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu.

      Budeme dbať na to, aby sme prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali žiakov na úspešných a neúspešných.

      Hodnotenie budeme robiť na základe určitých kritérií,  prostredníctvom ktorých budeme sledovať vývoj žiaka.

      Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa bude brať do úvahy možný vplyv znevýhodnenia žiaka na jeho školský výkon. Budeme odlišovať hodnotenie vedomostí od hodnotenia správania.

      V jednotlivých predmetoch budeme hodnotiť vybrané písomné práce, ústne odpovede, prípadne projekty a prezentácie.

      Vo výchovno-vzdelávacom procese sa vykonáva priebežné a súhrnné hodnotenie. Realizuje sa klasifikáciou a slovným hodnotením. Žiaci v 0. a 1. ročníku sa hodnotia známkou. Výchovy 1. – 9. ročníka sa hodnotia známkou. 

      Žiaci sa hodnotia podľa metodického pokynu č. 22/2011 z 01. mája 2011 na hodnotenie žiakov základnej školy.

           

      2. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia  zamestnancov

      Hodnotenie zamestnancov sa bude zakladať na bodovom hodnotení. Body sa budú prideľovať na základe:

      • výchovno-vyučovacie výsledky
      • inovácia metód a foriem výchovno-vyučovacieho procesu
      • vedenie MZ, VP
      • integrovaní žiaci
      • oprava písomností žiakov
      • projekty a ich koordinácia
      • záujmová činnosť so žiakmi
      • reprezentácia školy v kultúrno-spoločenských a športových aktivitách
      • dodržiavanie pracovného poriadku
      • vzájomného hodnotenia učiteľov po hospitáciách

       

      3. Hodnotenia školy

       Monitorujeme pravidelne:

      • podmienky na vzdelanie
      • spokojnosť s vedením školy a učiteľmi
      • prostredie – klímu školy
      • priebeh vzdelávania – vyučovací proces – metódy a formy vyučovanie
      • úroveň podpory žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
      • výsledky vzdelávania
      • riadenie školy
      • úroveň výsledkov práce školy

       

      Kritériom pre nás je:

      • spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov
      • kvalita výsledkov

       

            Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy sú:

      • dotazníky pre žiakov a rodičov
      • analýza úspešnosti žiakov na súťažiach

       

       

      IV.  ŠKOLSKÝ UČEBNÝ PLÁN

       

      Učebné plány v školskom roku   2013/2014

       

      ISCED 1, ISCED 2:

      Rámcový učebný plán pre základné školy s vyučovacím jazykom slovenským SZŠ Galaktická 9, šk.rok   2013/2014

       

      Vzdelávacia oblasť

      Predmet/ročník

      1.

      2.

      3.

      4.

      5.

      6.

      7.

      8.

      9.

      Spolu

      Jazyk a komunikácia

      slovenský jazyk a  literatúra

      8

      6+2

      6+1

      6+1

      5

      5

      5

      4

      4+1

      49+5

      prvý cudzí jazyk (ANJ)

       

       

       

      3

      3

      3

      3

      3

      3

      3

      21

      druhý cudzí jazyk (RUJ)

       

       

       

       

       

       

      2

      2

      +2

      4+2

       

      rómsky jazyk

      +1

      +1

      +1

      +1

      +1

      +1

      +1

      +1

      +1

      +9

       

       

       

      74+16

      Príroda a spoločnosť

       

      prírodoveda

       

      1

      1

      1

       

       

       

       

       

      3

      vlastiveda

       

      1

      1

      1

       

       

       

       

       

      3

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      6

      Človek a príroda

      fyzika

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      2

      1

      1

      1

      5

      chémia

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      1

      1

      1

      1

      4

      biológia

       

       

       

       

      1

      1

      1

      1

      1

      5

       

      environmentálna výchova

       

       

       

       

      +1

      +1

      +1

      +1

      +1

      +5

       

       

      Človek a spoločnosť

      dejepis

       

       

       

       

      1+1

      2

      1+1

      1+1

      1+1

      6+4

      geografia

       

       

       

       

      1+1

      1+1

      1+1

      1+1

      1+1

      5+5

      občianska výchova

       

       

       

       

      +1

      1

      1

      1

      1

      4+1

       

      29+15

      Človek a hodnoty 

      etická výchova /náboženská výchova 

      1

      1

      1

      1

      +1

      1

      1

      1

       

      1

      8+1

       

      8+1

      Matematika  a práca s informáciami

      matematika

      3+2

      3+2

      4+1

      4+1

      4+1

      4+1

      4+1

      4+1

      3+2

      34+12

      informatika

       

       

       

       

       

      +1

       

       

      2

      2+1

      informatická výchova

       

       

      1

      2

       

       

       

       

       

      3

       

      39+13

      Človek a  svet práce

      pracovné vyučovanie

      1

       

       

       

       

       

       

       

       

      1

      svet práce 

       

       

       

       

       

       

       

      1

       

      1

      technika

       

       

       

       

       

       

       

      1

       

      1

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      Umenie a kultúra

      výtvarná výchova

      1+1

      1+1

      1

      1

      1

      1

      1

       

       

      7+2

      hudobná výchova

      1+1

      1+1

      1+1

      1+1

      1

      1

      1

       

       

      7+4

      výchova umením

       

       

       

       

       

       

       

      1

       

       

       

      17+6

      Zdravie a pohyb

      telesná výchova

      2

      2

      2

      2

      2

      2

      2

      2

      2

      18

       

      18

       

       

      Spolu povinná časť

       

      17

      16

      21

      22

      19

      25

      25

      25

      21

      191

      Voliteľné hodiny

       

      +5

      +7

      +4

      +4

      +7

      +5

      +5

      +5

      +9

      51

      Spolu : povinná  časť + voliteľné hodiny

       

      22

      23

      25

      26

      26

      30

      30

      30

      30

      242

                               

       

         Voliteľné  hodiny

      Voliteľné hodiny sú pridelené povinným učebným predmetom slovenský jazyk, nemecký jazyk, matematika, informatika, geografia, dejepis, občianska náuka, etická výchova, výtvarná výchova, hudobná výchova. Do vzdelávacej oblasti „jazyk a komunikácia“ sme zaradili rómsky jazyk, do oblasti „človek a príroda“ sme zaradili environmentálnu výchovu. Vo vzdelávacej oblasti „jazyk a komunikácia“ sme posilnili hlavné vyučovacie predmety – slovenský jazyk a druhý cudzí jazyk (nemecký jazyk), vo vzdelávacej oblasti „človek a spoločnosť“ sme posilnili hlavné vyučovacie predmety – dejepis, geografiu, občiansku náuku, vo vzdelávacej oblasti „človek a hodnoty“ sme posilnili hlavný vyučovací predmet – etickú výchovu, vo vzdelávacej oblasti „matematika a práca s informáciami“ sme posilnili hlavné vyučovacie predmety – matematiku a informatiku, vo vzdelávacej oblasti „umenie a kultúra“ sme posilnili hlavné vyučovacie predmety – výtvarná výchova a hudobná výchova.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1. ročník

       

      Vzdelávacia oblasť

      Predmet

      Počet hodín

      Poznámka

      Jazyk a komunikácia

      slovenský jazyk a literatúra

      8

       

      rómsky jazyk

      1

       

      Človek a hodnoty

      etická výchova

      1

       

      Matematika a práca s

      informáciami

      matematika

      3

       

      matematika

      2

       

      Človek a svet práce

      pracovné vyučovanie

      1

       

      Umenie a kultúra

      výtvarná výchova

      1

       

      výtvarná výchova

      1

       

      hudobná výchova

      1

       

      hudobná výchova

      1

       

      Zdravie a pohyb

      telesná výchova

      2

       

       

      2. ročník

       

      Vzdelávacia oblasť

      Predmet

      Počet hodín

      Poznámka

      Jazyk a komunikácia

      slovenský jazyk a literatúra

      6

       

      slovenský jazyk a literatúra

      2

       

      rómsky jazyk

      1

       

      Príroda a spoločnosť

      prírodoveda

      1

       

      vlastiveda

      1

       

      Človek a hodnoty

      etická výchova

      1

       

      Matematika a práca s

      informáciami

      matematika

      3

       

      matematika

      2

       

      Umenie a kultúra

      výtvarná výchova

      1

       

      výtvarné výchova

      1

       

      hudobná výchova

      1

       

      hudobná výchova

      1

       

      Zdravie a pohyb

      telesná výchova

      2

       

       

      3. ročník

      Vzdelávacia oblasť

      Predmet

      Počet hodín

      Poznámka

      Jazyk a komunikácia

      slovenský jazyk a literatúra

      6

       

      prvý cudzí jazyk

      3

       

      slovenský jazyk a literatúra

      1

       

      rómsky jazyk

      1

       

      Príroda a spoločnosť

      prírodoveda

      1

       

      vlastiveda

      1

       

      Človek a hodnoty

      etická výchova

      1

       

      Matematika a práca s

      informáciami

      matematika

      4

       

      matematika

      1

       

      informatická výchova

      1

       

      Umenie a kultúra

      výtvarná výchova

      1

       

      hudobná výchova

      1

       

      hudobná výchova

      1

       

      Zdravie a pohyb

      telesná výchova

      2

       

       

      4. ročník

      Vzdelávacia oblasť

      Predmet

      Počet hodín

      Poznámka

      Jazyk a komunikácia

      slovenský jazyk a literatúra

      6

       

      prvý cudzí jazyk

      3

       

      slovenský jazyk a literatúra

      1

       

      rómsky jazyk

      1

       

      Príroda a spoločnosť

      prírodoveda

      1

       

      vlastiveda

      1

       

      Človek a hodnoty

      etická výchova

      1

       

      Matematika a práca s

      informáciami

      matematika

      4

       

      matematika

      1

       

      informatická výchova

      2

       

      Umenie a kultúra

      výtvarná výchova

      1

       

      hudobná výchova

      1

       

      hudobná výchova

      1

       

      Zdravie a pohyb

      telesná výchova

      2

       

       

      5. ročník

      Vzdelávacia oblasť

      Predmet

      Počet hodín

      Poznámka

      Jazyk a komunikácia

      slovenský jazyk a literatúra

      5

       

      prvý cudzí jazyk - anglický

      3

       

      rómsky jazyk

      1

       

      Človek a  príroda

      biológia

      1

       

      environmentálna výchova

      1

       

      Človek a spoločnosť

      dejepis

      1

       

      dejepis

      1

       

      geografia

      1

       

      geografia

      1

       

      občianska výchova

      1

       

      Človek a hodnoty

      etická výchova

      1

       

      Matematika a práca

       s informáciami

      matematika

      4

       

      matematika

      1

       

      Umenie a kultúra

      výtvarná výchova

      1

       

      hudobná výchova

      1

       

      Zdravie a pohyb

      telesná výchova

      2

       

       

      Telesná výchova v 5. ročníku je delená na chlapcov a dievčatá.

       

      6. ročník

      Vzdelávacia oblasť

      Predmet

      Počet hodín

      Poznámka

      Jazyk a komunikácia

      slovenský jazyk a literatúra

      5

       

      prvý cudzí jazyk - anglický

      3

       

      rómsky jazyk

      1

       

      Človek a  príroda

      fyzika

      2

       

      chémia

      1

       

      biológia

      1

       

      environmentálna výchova

      1

       

      Človek a spoločnosť

      dejepis

      1

       

      dejepis

      1

       

      geografia

      1

       

      geografia

      1

       

      občianska výchova

      1

       

      Človek a hodnoty

      etická výchova

      1

       

      Matematika a práca

       s informáciami

      matematika

      4

       

      matematika

      1

       

      informatika

      1

       

      Umenie a kultúra

      výtvarná výchova

      1

       

      hudobná výchova

      1

       

      Zdravie a pohyb

      telesná výchova

      2

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      Telesná výchova v 6. ročníku je delená na chlapcov a dievčatá.

      7. ročník

      Vzdelávacia oblasť

      Predmet

      Počet hodín

      Poznámka

      Jazyk a komunikácia

      slovenský jazyk a literatúra

      5

       

      prvý cudzí jazyk - anglický

      3

       

      druhý cudzí jazyk - ruský

      2

       

      rómsky jazyk

      1

       

      Človek a  príroda

      fyzika

      1

       

      chémia

      1

       

      biológia

      1

       

       

      environmentálna výchova

      1

       

      Človek a spoločnosť

      dejepis

      1

       

      dejepis

      1

       

      geografia

      1

       

      geografia

      1

       

      občianska výchova

      1

       

      Človek a hodnoty

      etická výchova

      1

       

      Matematika a práca

       s informáciami

      matematika

      4

       

      matematika

      1

       

      Umenie a kultúra

      výtvarná výchova

      1

       

      hudobná výchova

      1

       

      Zdravie a pohyb

      telesná výchova

      2

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      Telesná výchova v 7. ročníku nie je delená na chlapcov a dievčatá.

       

      8. ročník

      Vzdelávacia oblasť

      Predmet

      Počet hodín

      Poznámka

      Jazyk a komunikácia

      slovenský jazyk a literatúra

      4

       

      prvý cudzí jazyk - anglický

      3

       

      druhý cudzí jazyk - nemecký

      2

       

      rómsky jazyk

      1

       

      Človek a  príroda

      fyzika

      1

       

      chémia

      1

       

      biológia

      1

       

      environmentálna výchova

      1

       

      Človek a spoločnosť

      dejepis

      1

       

      dejepis

      1

       

      geografia

      1

       

      geografia

      1

       

      občianska výchova

      1

       

      Človek a hodnoty

      etická výchova

      1

       

      Matematika a práca

       s informáciami

      matematika

      4

       

      matematika

      1

       

      Umenie a kultúra

      výchova umením

      1

       

      Človek a svet práce

      svet práce

      1

       

       

      technika

      1

       

      Zdravie a pohyb

      telesná výchova

      2

       

       

      Telesná výchova vo 8. ročníku je delená na chlapcov a dievčatá.

       

      9. ročník

      Vzdelávacia oblasť

      Predmet

      Počet hodín

      Poznámka

      Jazyk a komunikácia

      slovenský jazyk a literatúra

      4

       

      slovenský jazyk a literatúra

      1

       

      prvý cudzí jazyk - anglický

      3

       

      druhý cudzí jazyk - ruský

      2

       

      rómsky jazyk

      1

       

      Človek a  príroda

      fyzika

      1

       

      chémia

      1

       

      biológia

      1

       

      environmentálna výchova

      1

       

      Človek a spoločnosť

      dejepis

      1

       

      dejepis

      1

       

      geografia

      1

       

      geografia

      1

       

      občianska náuka

      1

       

      Človek a hodnoty

      etická výchova

      1

       

      Matematika a práca

       s informáciami

      matematika

      3

       

      matematika

      2

       

      informatika

      2

       

      Zdravie a pohyb

      telesná výchova

      2

       

       

      Telesná výchova v 9. ročníku je delená na chlapcov a dievčatá.

       

      Didaktické hry 1. - 4.ročník: 1 krát v školskom roku ( 4 hodiny)

                                                       1 deň príprava pred uskutočnením

       

      Účelové cvičenie 5. – 9. ročník: 2 krát v školskom roku ( jar, jeseň  5 hodín)

                                                           2 krát  teoretická príprava  pred uskutočnením (3-5 hodín)

       

      Cvičenia v prírode v rámci TV: 2 krát ročne po 4 hodiny

       

       

      HODNOTENIE:

                Žiaci  sú hodnotení podľa klasifikačného poriadku a Metodických pokynov č. 22/2011
       na hodnotenie  žiakov základných škôl schválených MŠ  SR z 1. mája 2011  písomne a ústne.

                  Slovné hodnotenie je zamerané na pozitívnu motiváciu žiaka, súčasne objektívne
      a dostatočne kritické.

                  Školský vzdelávací program  na školský rok 2013/2014 bol prerokovaný a schválený Pedagogickou radou  SZŠ Galaktická 9, Košice dňa 27.08.2013.

       

       

       

       

                                                                                                    Mgr. Emília Fecková

                                                                                                   poverená riadením školy

       

       

      Školský vzdelávací program na školský rok 2013/2014 bol prerokovaný a schválený Radou školy  radou  SZŠ Galaktická 9, Košice  dňa  17.09.2013.

       

       

       

                                                                                                        .......................................

                                                                                                          predsedníčka Rady školy