• Vnútorný poriadok školy

     • Školský poriadok 2014/2015

     • Úvod

      Školský poriadok je úhrn noriem spolužitia a spolupráce celého školského kolektívu, pedagógov a nepedagogických zamestnancov. V zmysle §153 zákona 245/2008 upravuje výkon práv a povinnosti žiakov školy a zákonných zástupcov žiaka v škole, pravidlá vzájomných vzťahom a vzťahom s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami školy, prevádzke a vnútornom režime školy, podmienkach na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a ich ochrany před sociálno patologickými javmi, diskrimináciou a násilím, podmienkach nakladania s majektom školy. Žiaci a ich zákonní zástupcovia sa oboznámia s pravidlami školského poriadku na začiatku školského roka prostredníctvom triednych učiteľov. Školský poriadok je verejne prístupný v škole.

       

      Práva žiakov

       

      Žiaci majú právo, aby sa s nimi zaobchádzalo spôsobom, ktorý neznižuje ich ľudské dôstojnosť a zároveň povinnosť správať sa tak ku všetkým osobám, s ktorými prichádzajú
      do styku.

      Deklarácia práv dieťaťa

       

      1. Dieťaťu náležia všetky práva uvedené v tejto deklarácii. Na tieto práva majú nárok všetky deti bez jedinej výnimky, bez rozdielu rasy, farby, pohlavia, reči, náboženstva, politického alebo iného presvedčenia, národného alebo sociálneho pôvodu, majetkového, spoločenského alebo iného postavenia, či už dieťaťa samého alebo jeho rodiny.
      2. Dieťaťu sa má dostať zvláštnej ochrany a treba mu zákonmi a inými prostriedkami zabezpečiť, aby sa v slobodných a dôstojných podmienkach zdravým a morálnym spôsobom vyvíjalo telesne, duševne, mravne, duchovne a sociálne. Pri prijímaní zákonov hlavným hľadiskom majú byť najvlastnejšie záujmy dieťaťa.
      3. Dieťa má mať od narodenia právo na meno a štátnu príslušnosť.
      4. Dieťaťu sa majú dostať výhody sociálneho zabezpečenia. Má mať právo dospievať a vyvíjať sa v zdraví, preto treba jemu a jeho matke poskytovať zvlášť starostlivosť a ochranu vrátane primeranej starostlivosti pred narodením a po ňom. Dieťa má právo
       na primeranú výživu, bývanie, zotavenie a zdravotnícke služby.
      5. Telesne, duševne alebo sociálne postihnutému dieťaťu treba poskytnúť zvláštnu opateru, výchovu a starostlivosť, akú vyžaduje jeho konkrétny stav.
      6. Plný a harmonický rozvoj osobnosti dieťaťa vyžaduje lásku a porozumenie. Všade, kde je to možné, má vyrastať obklopené starostlivosťou a zodpovednosťou svojich rodičov a vždy v ovzduší lásky a mravnej a hmotnej istoty, s výnimkou mimoriadnych okolností sa dieťa v útlom veku nemá odlúčiť od matky. Má byť povinnosťou spoločnosti a úradov venovať osobitnú starostlivosť deťom, ktoré nemajú rodinu, a tým, ktorým sa nedostáva primeraných prostriedkov na výživu. Je potrebné, aby štát poskytoval finančnú a inú pomoc na výživu mnohodetným rodinám.
      7. Dieťa má nárok na vzdelávanie, ktoré má byť bezplatné, aspoň na základnom stupni.
       Má sa mu dostať vzdelania, ktoré zvýši jeho všeobecnú kultúrnu úroveň a poskytne
       mu rovnaké možnosti rozvíjať svoje schopnosti, svoje vlastné názory a svoj zmysel
       pre mravnú a spoločenskú zodpovednosť, aby sa mohlo stať užitočným členom spoločnosti.
      8. Dieťa má byť za každých okolností medzi prvými, ktorým sa poskytuje ochrana a pomoc.
      9. Dieťa má byť chránené pred všetkými formami zanedbávania, krutosti využívania. Nemá byť predmetom nijakého spôsobu obchodu. Dieťa sa nesmie zamestnávať pred dovŕšením primeraného minimálneho veku: v nijakom prípade ho nemožno nútiť alebo mu dovoliť, aby vykonávalo prácu alebo zamestnanie, ktoré je na úkor jeho zdravia alebo vzdelávania, alebo bráni jeho telesnému, duševnému alebo mravnému vývinu.
      10. Dieťa treba chrániť pred pôsobením, ktoré môže podnecovať rasovú, náboženskú
       alebo akúkoľvek inú formu diskriminácie. Dieťa sa má vychovávať v duchu porozumenia, znášanlivosti, priateľstva medzi národmi, mieru a bratstva všetkých ľudí, aby si plne uvedomovalo, že má svoje sily a schopnosti venovať službe ostatným ľuďom.

       

      Dohovor o právach dieťaťa

       

      1. Právo na pomoc a ochranu: právo na použitie vyžaduje pomoc deťom a ich ochranu
       zo strany rodiny i spoločnosti.
      2. Právo na bezpečie: dieťa má právo na osobnú bezpečnosť, bezpečnosť svojho vlastníctva.
      3. Právo na vývoj: právo na vývoj sa týka vzdelania, právo na hru a prázdniny
       i na kultúrne aktivity.
      4. Právo na slobodný prejav: základom otvorenej demokracie spoločnosti je sloboda prejavu. Každý z nás si môže myslieť čo chce, a slobodne to vyjadriť.
      5. Právo na spravodlivosť: máme právo, aby iný nepoznali naše súkromie bez nášho súhlasu. Ak sa tak aj nestane máme právo domáhať sa spravodlivosti.
      6. Právo na slobodu vyznania náboženstva: spoločnosť vyznáva aj naše právo žiť podľa vlastného náboženského a národného presvedčenia.
      7. Právo na slobodu pokojného združovania a zhromažďovania sa: sloboda pokojného združovania a zhormažďovania sa pramení z prirodzenej potreby, každého človeka spájať sa s inými ľuďmi.

      Práva žiaka

       

      1. Žiak má právo na:
      1. rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu,
      2. bezplatné vzdelanie v základných školách,
      3. vzdelanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku v zmysle zákona,
      4. individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav v rozsahu ustanovenom zákonom,
      5. bezplatné zapožičiavanie učebníc a učebných textov na povinné vyučovacie predmety,
      6. úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti,
      7. poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním,
      8. výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,
      9. organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny,
      10. úctu k svojej osobe a na zabezpečnie ochrany proti fyzickému, psychickému
       a sexuálnemu násiliu,
      11. na slobodnú voľbu voliteľných predmetov a slobodnú voľbu záujmovej činnosti v súlade so svojimi možnosťami, záujmami a záľubami v rozsahu ustanovenom vzdelávacím programom,
      12. na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov,
      13. na individuálne vzdelávanie za podmienok ustanovených zákonom.

       

       

       

       

      Povinnosti žiakov

       

      1. Žiak je povinný správať sa v škole slušne, dbať na pokyny zamestnancov školy, podľa svojich schopností sa svedomito pripravovať na vyučovanie a dodržiavať školský poriadok. Žiak sa správa slušne zdvorilo nielen v škole, ale aj mimo školy, v mieste svojho bydliska a na podujatiach organizovaných školou.

       

      Povinnosti žiaka

      1. Žiak je povinný:
      1. neobmedzovať svojim konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy
       a vzdelávania,
      2. dodržiavať školský poriadok školy
      3. chrániť pred poškodzovaním majetek školy, ktorý škola využíva na výchovu
       a vzdelávanie,
      4. chrániť pred poškodzovaním učebnice, učebné texty a učebné pomôcky,
      5. pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní a riadne sa vzdelávať,
      6. konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie
       a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní.
      7. ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy,
      8. rešpektovať pokyny zamestnancov školy, ktoré sú v súlade so všeobecnými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi.

       

      Základné práva a povinnosti rodičov

       

      I. Práva rodiča - zákonného zástupcu

      1. Vybrať pre svoje dieťa školu alebo školské zariadenie, ktoré poskytuje výchovu
       a vzdelávanie zodpovedajúce schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubam dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti; právo
       na slobodnú voľbu školy alebo školského zariadenia možno uplatňovať v súlade
       s možnosťami výchovno-vzdelávacej sústavy. to zákona,
      2. Žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole alebo v školskom zariadení poskytovali ďeťom a žiakom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade
       so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa tohto zákona.
      3. Vzdelávanie svojho dieťaťa bez diskriminácie.
      4. Byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa.
      5. Na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa.
      6. Informácie o škole, ako je koncepčný zámer rozvoja školy - varianty, projekty, počty žiakov v triedach, materiálno-technické vybavenie, správu o výchovno-vzdelávacej činnosti za predchádzajúci školský rok.
      7. Prijatie svojho dieťaťa do základnej školy aj mimo školského obvodu, v ktorom má trvalé bydlisko so súhlasom riaditeľa školy.
      8. Integrovanie svojho dieťaťa a teda individuálny prístup vo výchove a vzdelávaní.
      9. Odklad začiatku povinnej školskej dochádzky svojho dieťaťa o jeden školský rok.
      10. Povolenie pre svoje dieťa plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia Slovenskej republiky.
      11. Požiadať o komisionálne preskúšanie svojho dieťaťa, ak má pochybnosti o správnosti klasifikácie.
      12. Byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy.
      13. Slovné hodnotenie svojho dieťaťa, ak takýto návrh podporí  väčšina zákonných zástupcov a je v súlade so školským zákonom a schválený PR.
      14. Úplné a presné informácie o výchovno-vzdelávacích výsledkoch žiaka, jeho dochádzke do školy.
      15. Účasť na vzdelávacom procese po dohode s riaditeľom školy.
      16. Oboznámenie s vnútorným poriadkom školy, upravujúcim práva a povinnosti žiaka.
      17. Vyriešenie podnetov, sťažností.
      18. Vydanie potvrdenia o návšteve školy, odpisu vysvedčenia a pod.

       

      II.  Povinnosti rodiča - zákonného zástupcu

      1. Prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a dbať o to, aby dieťa dochádzalo do školy pravidelne a včas, ak mu nezabezpečí inú formu vzdelávania. 
      2.  Vytvoriť pre žiaka podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole
       a na plnenie školských povinností.
      3. Oznámiť spôsob plnenia povinnej školskej dochádzky na škole mimo SR do 15 dní.
      4. Ospravedlniť neprítomnosti žiaka na vyučovaní bez zbytočného odkladu (do troch dní), v odôvodnených prípadoch predložiť lekárske potvrdenie o chorobe.
      5. Rodič by mal utvoriť učiteľom podmienky na individuálne vyučovanie žiaka, ktorý je oslobodený od povinnosti dochádzať do školy.
      6. Rodič by mal zabezpečiť dieťaťu  školské pomôcky nevyhnutné
       pre riadny priebeh vzdelávacieho procesu (úbor na telesnú výchovu, prezúvky, úterák, hygienické potreby).
      7. Rodič by sa mal zúčastňovať na schôdzach rodičovských aktívov.
      8. Rodič by mal predkladať návrhy na zlepšenie podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu.
      9. Informovať školu alebo školské zariadenie o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania.
      10. Nahradiť školu, ktorú žiak úmyselne zavinil.
      11. Nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého dieťaťa - žiaka.
      12. Dieťa, žiak nesmie byť v súvislosti s výkonom svojich práv postihovaný za to, že zákonný záastupca podá na iné dieťa, žiaka a pedagogického zamestnanca alebo iného zamestnanca školy sťažnosť, žalobu alebo návrh na začatie trestného stíhania.
      13. Dieťa, žiak, ktorý sa domnieva, že jeho práva alebo právom chránené záujmy boli dotknuté v dôsledku nedodržiavania zásady rovnakého zaobchádzania, môže sa jeho zákonný zástupca domáhať právnej ochrany na súde podľa osobitého predpisu.
      14. Škola alebo školské zariadenie nesmie dieťa, žiaka postihovať alebo znevýhodňovať preto, že jeho zástupca uplatňuje svoje práva na súde podľa osobitného predpisu.

       

      III. Spolupráca školy a rodiny

      1. Škola priebežne informuje rodičov o správaní a prospechu žiaka. Jedným z prostriedkov je žiacka knižka /ŽK/. Do ŽK sa vpisujú iba dôležité oznamy.
      2. Učiteľ oznamuje rodičom nielen nepriaznivé správy o ich deťoch, ale aj kladné hodnotenia a pochvaly. Forma zápisu v ŽK musí byť premyslená a taktná.
      3. Pred zápisom do žiackej knižky učiteľ vždy zváži, či v danom prípade nie je vhodnejší spôsob styku s rodičmi - napr. rozhovor po triednej schôdzke, list rodičom, pozvanie rodičov do školy, návšteva v rodine.
      4. Ak majú rodičia pochybnosti o správnosti klasifikácie, môžu do troch dní odo dňa, kedy sa dozvedeli výslednú známku, požiadať riaditeľa školy, aby bol žiak preskúšaný
       pred stanovenou komisiou.

       

      Vnútorný režim školy

       

      I.                   Príchod žiakov do školy

      1.      Do školy prichádzajú žiaci I. stupňa školským autobusom za doprovodu koordinátorky
      o 7:45 h., 15 minút pred začiatkom vyučovania. Žiaci II. stupňa prichádzajú vyhradeným autobusom MHD ..

      Najneskôr 5 minút pred začiatkom vyučovania musia byť žiaci v triede.

      2.      Pred vchodom do budovy si každý žiak očistí obuv, v určených priestoroch na poschodí
      budovy sa prezuje. Prezuté topánky vsunuté do igelitového vrecka – tašky si každý žiak uloží do pridelenej šatňovej skrine. V šatňovej skrini na vešiaku sú uložené aj vrchné časti oblečenia (kabáty, vetrovky, čiapky, šály).

      3.      Žiaci počas celého vyučovania nesmú opustiť bez dovolenia budovu školy a areál
      školy.

       

      II.                                   Správanie žiaka počas vyučovania

      1.      Žiaci prichádzajú do školy v čistom oblečení, bez výstredností v úprave vlasov, zovňajšku, počas vyučovacieho procesu nenosia šiltovku, čiapku, kapucňu v budove školy.

      2.      K riaditeľovi školy, učiteľom a zamestnancom školy sa žiaci správajú slušne a zdvorilo.
      Pri stretnutí s nimi ich slušne pozdravia. Žiaci dodržiavajú pravidlá slušného správania aj
      v styku medzi sebou.

      3.      Ak počas vyučovania vstúpi do triedy dospelá osoba, žiaci ju pozdravia tým, že ticho
      vstanú. Sadnú si až na pokyn vyučujúceho. Rovnako sa pozdravia povstaním pri odchode
      učiteľa z triedy. Na hodinách výtvarnej výchovy, telesnej výchovy, práce s počítačom
      a pri písomných prácach žiaci nevstávajú, ale slušne sa pozdravia.

      4.      Na vyučovacích hodinách žiaci sedia na svojom mieste, ktoré im určil triedny učiteľ
      prípadne iný vyučujúci. Bez dovolenia neopúšťajú svoje miesto a ani učebňu.

      5.      Žiaci počas vyučovania aktívne spolupracujú s vyučujúcim, nevyrušujú a nerozptyľujú
      pozornosť spolužiakov.

      6.      Ak chce žiak odpovedať alebo sa niečo vyučujúceho opýtať, prihlási sa zdvihnutím ruky.

      7.      Skúšanému žiakovi sa nenašepkáva, neopisujú sa školské ani domáce úlohy.

      8.      Žiaci sú povinní pripraviť si pridelené učebnice a učebné pomôcky podľa rozvrhu hodín, prípadne podľa pokynov učiteľa.

      9.      Počas vyučovacej hodiny je zakázané používať mobilný telefón. Mobilný telefón sa nemôže používať ani počas prestávok. V prípade, že žiak používa mobilný telefón
      na vyučovaní alebo počas prestávok, môže mu ho vyučujúci učiteľ alebo dozorkonajúci učiteľ vziať a vráti ho až zákonnému zástupcovi. Na vyučovacej hodine je zakázané počúvať hudbu cez slúchadlá z telefónu, mp3 prehrávača a iných prehrávačov.

      10.  Do školy sa nesmú nosiť predmety, ktoré rozptyľujú pozornosť spolužiakov, prípadne ohrozujú bezpečnosť a zdravie. Nenosia sa ani väčšie sumy peňazí, cenné predmety
      a rôzne prehrávače. Škola nezodpovedá za ich stratu a odcudzenie. Predmety
      nepotrebné na vyučovanie môže učiteľ zobrať a vráti ich len zákonnému zástupcovi alebo žiakovi na konci školského roka.

      11.  Ak  sa  žiak  z vážnych  dôvodov  nemohol  pripraviť  na  vyučovanie,  ospravedlní  sa
      príslušnému vyučujúcemu na začiatku hodiny. Ak žiak zo zdravotných dôvodov nemôže cvičiť na hodine telesnej výchovy, je povinný ospravedlniť sa vyučujúcemu telesnej výchovy a odovzdať mu doklad od ošetrujúceho lekára. Ospravedlnenie
      od rodičov platí len na jednu vyučovaciu hodinu.

      12.  Pred hodinou telesnej výchovy sa žiaci I. stupňa prezlečú do cvičného úboru v triede
      a čakajú na vyučujúceho, s ktorým odchádzajú na hodinu telesnej výchovy. Žiaci II. stupňa čakajú v triede na vučujúceho, ktorý ich odprevadí k šatni pred telocvičnou, kde sa prezlečú do cvičného úboru. Žiaci odovzdajú vyučujúcemu do úschovy hodinky, okuliare, kľúče.

      13.  Žiaci udržiavajú svoje miesto v čistote a poriadku. Šetria učebnice a učebné pomôcky,
      školské zariadenie a ostatný školský majetok. Ak úmyselne alebo z nedbalosti poškodí žiak
      školský majetok rodičia žiaka sú povinní vzniknutú škodu v plnom rozsahu nahradiť.

      14.  Manipulovať s oknami môžu žiaci len v prítomnosti učiteľa a na jeho pokyn.
      Z bezpečnostných dôvodov sa nesmú žiaci vykláňať z okien a nesmú z okien vyhadzovať odpadky.

      15.  Každý žiak nosí so sebou do školy žiacku knižku, má ju na každej vyučovacej hodine.
      Táto musí byť podpísaná rodičmi podľa podpisového vzoru vždy aspoň za uplynulý týždeň.

      16.  Ak žiak svojim agresívnym správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov, ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje ostatným účastníkom výchovy
      a vzdelávania vzdelávanie,  riaditeľ  školy  alebo  školského  zariadenia môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania umiestnením žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca. Riaditeľ školy bezodkladne privolá:

       

      a)     zákonného zástupcu

      b) v prípade potreby zdravotnú pomoc

      c)      v prípade potreby policajný zbor

       

      III.             Správanie žiakov cez prestávku

      1.      Malé prestávky využívajú žiaci na prípravu na nasledujúcu hodinu. Veľká prestávka trvá 20 minút, slúži žiakom na desiatu a regeneráciu.

      2.      Žiaci dbajú na poriadok počas prestávky. Odpadky odhadzujú do odpadkových košov. Nie
      je prípustné odhadzovať odpadky do záchodových mís, pisoárov, umývadiel alebo voľne
      po škole.

      3.      Spory a nedorozumenia medzi sebou majú žiaci riešiť bez použitia fyzickej sily, v prípadne potreby privolajú dozor konajúceho učiteľa.

      4.      Žiak nesmie tolerovať šikanovanie. Ak je niekto svedkom šikanovania, upozorní a privolá
      pomoc dospelej osoby.

      5.      Žiaci sa počas prestávky správajú voči sebe tolerantne, nikoho neponižujú, uznávajú
      druhých.

      6.      Žiaci neničia a neznečisťujú školský majetok (steny, dvere, WC, nábytok, knihy a pod.).
      V prípade úmyselného poškodenia majetku školy, musia škody nahradiť rodičia žiakov, ktorí poškodili školský majetok.

      7.      V škole a  v jej areáli je zakázané žiakom fajčiť, požívať alkoholické nápoje, drogy
      a iné omamné látky. Aj prinesenie cigariet, alkoholu, drog, prípadne iných omamných látok do areálu školy sa pokladá za hrubé porušenie školského poriadku.

      8.      Každý žiak je povinný oznámiť ktorémukoľvek členovi pedagogického zboru, ak zistí,
      že došlo k porušeniu bodu č. 6. a 7.

      9.      Do riaditeľne, zborovne a kancelárie chodia žiaci len v nevyhnutných prípadoch. Všetky nevyhnutné písomnosti si vybavujú žiaci prostredníctvom triedneho učiteľa.

      10.  Z bezpečnostných dôvodov je zakázané žiakom behať po chodbách a priestoroch školy.

       

      IV.              Odchod žiakov zo školy

      1.              Po ukončení poslednej vyučovacej hodiny žiaci musia dať do poriadku svoju triedu
      (odložia si učebnice a učebné pomôcky, odstránia hrubé nečistoty vo svojej lavici, vyložia stoličky na lavice).

      2.              Týždenníci skontrolujú čistotu triedy, zatvorenie okien, uzavretie vody, zhasnutie svetla
      a zotrú tabuľu.

      3.              Väčšina žiakov našej školy je prihlásená do súkromného školského klubu detí, preto vyučujúca poslednej vyučovacej hodiny odovzdáva žiakov príslušnej vychovávateľke, ktorá ich odvedie do oddelenia klubu. Domov odchádzajú žiaci autobusom za doprovodu koordinátorky o 16:00 hod. Žiaci II. stupňa odchádzajú zo školy po skončení poslednej vyučovacej hodiny vyhradenou električkou (o 14:00) a autobusom MHD.

      4.              Ak niektorý žiak zistí nejakú stratu svojich vecí oznámi to ihneď vyučujúcemu
      alebo triednemu učiteľovi.

       

      V.                 Dochádzka žiakov do školy

      Na vyučovanie dochádzajú žiaci pravidelne a načas.  

      1.    Ak sa žiak nemôže zúčastniť vyučovania je jeho zákonný zástupca povinný oznámiť
      škole bez zbytočného odkladu príčinu neprítomnosti a to:

      a)              osobne

      b)             telefonicky na čísle: 055/6740253, 09111 275 691

      2.    Ak sa žiak nezúčastní vyučovania, rodičia sú povinní oznámiť triednemu učiteľovi dôvod neprítomnosti žiaka bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 dní od neprítomnosti žiaka a to ústne alebo písomne.

      3.    Ak žiak nemôže prísť do školy pre vážnu príčinu, ktorá je vopred známa, oznámi to rodič
      a požiada triedneho učiteľa o uvoľnenie z vyučovania.

      Uvoľnenie žiaka:

      •         z jednej vyučovacej hodiny povoľuje príslušný učiteľ,

      •         z jedného vyučovacieho dňa povoľuje triedny učiteľ,

      •         z niekoľkých dní povoľuje riaditeľ školy na základe písomne žiadosti,

       

      4.           Ak ochorie žiak alebo niektorá z osôb, s ktorou žiak býva, na prenosnú chorobu, oznámi rodič túto skutočnosť okamžite riaditeľke školy.

      5.           Neprítomnosť žiaka v škole ospravedlňuje jeho zákonný zástupca triednemu učiteľovi písomne. Rodič môže dieťaťu ospravedlniť 20h za školský polrok. Ostatné hodiny musia byť ospravedlnené lekárom. Ak do dvoch dni od nástupu dieťaťa do školy nepredloží zákonný zástupca písomné odôvodnenie neprítomnosti dieťaťa v škole považuje sa táto neprítomnosť za neospravedlnenú.

      6.           Ak žiak neodvôvodnene prichádza na vyučovanie neskoro, triedny učiteľ upovedomí zákonného zástupcu žiaka.

      7.           Neospravedlnenú neúčasť žiaka na vyučovaní trvajúcu viac ako 15 hodín v mesiaci
      oznámi zástupca riaditeľa školy príslušnému ÚPSVaR, podľa trvalého pobytu zákonného zástupcu dieťaťa.

      8.           Ak žiak vymešká viac ako 30% vyučovacích hodín z jednotlivých
      predmetov, môže mu byť navrhnuté komisionálne preskúšanie.

       

      VI.              Starostlivosť o zdravie žiakov

      1.      Škola venuje veľkú pozornosť hygienickým návykom žiakov, pretože
      väčšina žiakov našej školy pochádza zo sociálne znevýhodneného a hygienicky nepostačujúceho rodinného prostredia.

      2.      Žiak musí byť v škole vhodne, čisto a bez výstrednosti oblečený a upravený. Maľovanie
      nechtov a líčenie je zakázané.

      3.      Žiaci sa starajú o svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov. Správajú sa tak, aby sebe ani svojim spolužiakom nespôsobili ujmu na zdraví.

      4.      V prípade, že žiak ochorie, zúčastní sa v sprievode aspoň jedného z rodičov  vyšetrenia
      u lekára. Neprítomnosť žiaka v škole z dôvodu ochorenia musí zákonný zástupca oznámiť triednemu učteľovi. V deň návratu do školy žiak predloží triednemu učitelovi písomné ospravedlnenie. V prípade, že tak neurobí ani na nasledujúci vyučovací deň, triedny učiteľ mu vymeškané hodiny neospravedlní.

      5.      Ak v rodine žiaka niektorý člen ochorie na nákazlivú chorobu, oznámi to žiak alebo rodičia bezodkladne škole.

      6.      V prípade výskytu prenosného parazitného ochorenia - vši detskej, škola vyzve zákonného zástupcu, aby dieťaťu za pomoci detského lekára odstránil toto ochorenie. Rodičia sú pravidelne na triednych aktívoch poučení ako predchádzať parazitnému ochoreniu všou detskou.

      7.      V rámci boja proti toxikománii je na území celej školy a celého školského areálu zakázané fajčiť, užívať alkohol a tiež omamné látky (drogy).

      Tento zákaz platí aj na obdobie školských výletov, to znamená počas cesty a po dobu celého školského výletu.

      8.      Zakazuje sa nosiť do školy legálne a nelegálne drogy, šíriť ich, prechovávať alebo užívať. Porušenie tohto zákazu sa bude klasifikovať ako hrubé porušenie školského poriadku.

      9.      Za hrubé porušenie disciplíny sa budú považovať aj náznaky fyzického alebo psychického týrania, sexuálne zneužívanie spolužiakov a v odôvodnených prípadoch budú žiaci, ktorí sa dopúšťajú týchto pokleskov nahlasovaní na príslušný odbor starostlivosti o deti
      a rodinu.

      10.  Predpokladom   úspešnej   práce v škole je znalosť a dodržiavanie bezpečnostných predpisov. Tým,  že   ich   žiaci   dodržiavajú,   ochránia  svoje   zdravie     a zdravie   svojich spolužiakov.

      VII.           Starostlivosť o učebnice, učebné pomôcky a školské zariadenie

      1.      Povinnosťou každého žiaka je šetriť učebnice a učebné pomôcky. Ak žiak poškodí alebo znehodnotí učebnice, školské pomôcky alebo zariadenie školy, musia rodičia žiaka spôsobenú škodu žiakom v plnom rozsahu zaplatiť alebo dať do pôvodného stavu.

      2.      Ak žiak prejde počas školského roka z jednej školy na druhú v príslušnom okrese, učebnice si ponecháva a odovzdá ich na tej škole, kde ukončí školský rok.

      VIII.        Povinnosti týždenníkov

      1.  Týždenníkov určuje triedny učiteľ, vždy na začiatku nového týždňa. Týždenníci pred vyučovaním skontrolujú poriadok v triede. Starajú sa o čistotu tabule, dostatok kriedy, donášanie pomôcok na vyučovanie, vetranie triedy spodnými malými oknami, nahlasovanie chýbajúcich žiakov vyučujúcemu. Prípadnú neprítomnosť vyučujúceho ohlasujú vedeniu školy kvôli zastupovaniu po uplynutí 5 minút od začatia vyučovacej hodiny.

      2.  Cez veľkú prestávku otvoria týždenníci malé okná, aby sa trieda vyvetrala.
      Po skončení vyučovania zotrú tabuľu, zatvoria vodovodné kohútiky, zhasnú svetlo
      a skontrolujú uzatvorenie okien.

      3.  Žiaci spoločne zodpovedajú za otváranie a zatváranie šatňových skríň. Pred vyučovaním uzamknú skrine najneskôr o 7:55 hod. Počas vyučovania musia byť šatňové skrine uzamknuté. Tie sú uzamknuté aj počas obeda žiakov. Šatňové skrine udržiavajú žiaci
      v poriadku a triedny učiteľ dbá o to, aby každý žiak mal v šatňovej skrini vešiak
      na uloženie kabáta – vetrovky.

       

      IX.              Povinnosti žiaka v školskej jedálni (ďalej ŠJ)

      1.    Všetci žiaci našej školy sa stravujú v ŠJ, pretože vyše 70 % žiakov pochádza z rodín
      poberajúcich dávky v hmotnej núdzi.

      2.    Žiaci obedujú od 11:45 hod. do 14:00 hod.

      3.    V jedálni sa žiaci usadia na voľné miesto, jedia najprv polievku a potom druhé jedlo. Počas stolovania i celého pobytu v jedálni sa správajú slušne a kultivovane. Nebehajú
      a nevykrikujú. Po ukončení obeda každy stravujúci sa žiak odnesie použitý riad k okienku a miesto, kde obedoval zanechá v poriadku.

       

      X.                 Dochádzka žiakov do súkromného školského klubu detí (ďalej SŠKD)

      1.    Žiaci I. stupňa sú prihlásení do SŠKD a odchádzajú domov školským autobusom o 16:00

      hod. za doprovodu asistentky. Žiaci II. stupňa odchádzajú domov samostatne mestskou dopravou (vyhradená DPMK pre SZŠ a Súkromné gymnázium).

      2.    Žiakov I. stupňa odovzdáva príslušnej vychovávateľke učiteľka vyučujúca poslednú vyučovaciu hodinu v triede.

      3.    Zo SŠKD je uvoľnený žiak len na základe osobného ospravedlnenia rodiča alebo
      choroby. Rodič môže svoje dieťa zo SŠKD vypýtať najviac 3x v mesiaci.

      4.    Zmeny odchodu žiaka zo SŠKD musí rodič osobne prekonzultovať s vychovávateľkou
      a zabezpečiť doprovod žiaka domov.

      5.    Zo SŠKD alebo pri činnosti v SŠKD nemôže žiak svojvoľne odísť.

      6.    Činnosť SŠKD sa prevádzkuje denne do 16:00 hod.

       

      XI.              Starostlivosť o bezpečnosť pri vyučovaní a školských akciách

      1.          Každý žiak je povinný dodržiavať pravidlá bezpečnosti, s ktorými bol oboznámený
      na začiatku školského roka a rešpektovať usmernenia vyučujúcich smerujúce
      k predchádzaniu úrazov.

      2.          Na školských výletoch a akciách mimo školy sa žiaci správajú takým spôsobom, ktorý bude robiť dobré meno škole. Úctivo a zdvorilo sa správajú k svojim rodičom, priateľom, učiteľom a ostatným zamestnancom školy.

      3.         Žiaci sa priateľsky správajú k svojim spolužiakom. Pomáhajú si navzájom. Slušne sa
      vyjadrujú.

      4.         Každý žiak je slušný a pozorný k starším, chorým a k ženám. V dopravných prostriedkoch
      uvoľní miesto starším.

      5.         Každý žiak dbá o bezpečnosť na ulici a dodržiava dopravné predpisy. Počas prepravy
      do školy rešpektuje pokyny koordinátorky, v autobuse sa správa slušne a disciplinovane.

      6.         V prípade úrazu alebo náhlej nevoľnosti, žiak ihneď informuje vyučujúceho alebo dozor konajúceho učiteľa, prípadne inú dospelú osobu.

      7.         Požívanie akýchkoľvek drog, omamných látok, liehových nápojov a fajčenie v škole
      a v areáli školy je zakázané

       

      XII.                         Opatrenia na posilnenie disciplíny a kritéria na zníženie známky zo správania

      Hodnotenie a klasifikácia

      Žiaci, ktorí porušujú pravidlá tohto školského poriadku, môžu dostať výchovné opatrenie a môže im byť znížená známka zo správania.

      Pri hodnotení vedomostí žiaka budeme postupovať tak ako je uvedené v metodických pokynoch na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základných škôl. Metodický pokyn č .22/2011-R z 1. mája 2011 na hodnotenie žiakov základnej školy.

      Triedny učiteľ prehodnotí prospech triedy s vyučujúcimi najmenej 14 dní
      pred klasifikačnou poradou a v prípade potreby pozve rodičov písomne na pohovor
      k riaditeľovi školy.

      Pri hodnotení správania žiakov v našej škole budeme využívať tieto výchovné opatrenia.

      POCHVALY:

      1.    Pochvala triednym učiteľom:

      •         za výborný prospech a vzorné správanie

      •         za vzornú dochádzku

      •         za úspešnú reprezentáciu školy

      •         za činnosť v prospech triedy nad rámec svojich povinností

      2.    Pochvala riaditeľom školy:

      •         za výborný prospech a vzornú dochádzku

      •         za úspešnú reprezentáciu školy

      •         za nezištnú pomoc, vysoko humánny prístup k ľuďom, príkladný čin, verejné uznanie
       inou osobou alebo inštitúciou

       

      POKARHANIA:

      1.    Napomenutie triednym učiteľom, pokarhanie triednym učiteľom podľa závažnosti:

      •       za 1-3 neospravedlnené hodiny (zavinené žiakom)

      •       za menej závažné porušenie školského poriadku aj po verbálnych upozorneniach

      •       použitie hrubého alebo vulgárního výrazu

      •       narúšanie hygienickej pohody iných neprezúvaním sa

      •       bezdôvodné necvičenie, trojnásobné nenosenie úboru na telesnú výchovu

      •       zapnutý mobilný telefon, audia prehrávač počas vyučovania (odobratie)

      •       donesenie nebezpečných a nevhodných vecí do školy (odobratie)

      •       používanie nepotrebných vecí počas vyučovania

      2.    Pokarhanie riaditeľom školy

      •       opakované menej závažné porušovanie školského poriadku aj po pokarhaní triednym učiteľom

      •       za 4-10 neospravedlnených hodín (zavinených žiakom)

      •       za podvádzanie

      •       za závažné porušenie školského poriadku, úmyslné poškodenie školského majetku

      •       časté úmyslné narúšanie vyučovania

      •       hrubé, arogantné alebo vulgárne správanie voči iným žiakom, ohrozovanie iných
      po prvýkrát

      •       fyzické napadnutie iného žiaka

      •       zistené fajčenie, užitie drogy, alkoholu v areáli školy

      •       ďalšie trojnásobné nenosenie úboru na telesnú výchovu

      •       vyrobenie zvukovej alebo video nahrávky počas vyučovania (odobratie)

       

      S týmto opatrením súvisí v prípade opakovania zníženie známky zo správania.

      ZNÍŽENÉ ZNÁMKY ZO SPRÁVANIA:

      1.    Znížená známka zo správania druhého stupňa – uspokojivé

      •       za opakované priestupky, za ktoré bolo udelené pokarhanie RŠ

      •       za 11-25 neospravedlnených hodín (zavinené žiakom)

      •       za krádež

      •       za úmyselné ublíženie na zdraví

      •       za šikanovanie a vydieranie

      •       za zvlášť hrubé alebo opakujúce sa neslušné správanie voči učiteľom a zamestnancom školy

      •       za fajčenie, používanie alkoholických nápojov a iných druhov toxikománie v školských priestoroch a na školských akciách

      •       za úmyselné poškodzovanie školského majetku a zariadenia

      2.    Znížená známka zo správania tretieho stupňa – menej uspokojivé

      •       za 26-50 neospravedlnených hodín (zavinené žiakom)

      •       za opakované priestupky, ak výchovné opatrenie neboli účinné

      3.      Znížená známka zo správania štvrtého stupňa – neuspokojivé

      •       za viac ako 50 neospravedlnených hodín (zavinené žiakom)

      •       za opakované priestupky a hrubé delikty, ak po klasifikácii správania zníženou známkou
      tretieho stupňa (menej uspokojivé) nedošlo k náprave.

      4. Vylúčenie zo školy

      ·    opakované nerešpektovanie Vnútorného poriadku školy

      ·    znížená známka zo správania

      ·    pasívny prístup k vyučovaniu a vzdelávaniu

      Režim dňa

      V škole sa vyučuje podľa rozvrhu hodín schváleného riaditeľom školy. Začiatok a koniec vyučovacej hodiny sa oznamuje zvončekom.

       

      Vyučovací čas je rozvrhnutý takto:

      l. hodina        8:00 hod         8:45 hod.

      2. hodina       8:55 hod.        9:40 hod.

      3. hodina       10:00 hod.      10:45 hod

      4. hodina       10:55 hod.      11:40 hod.

      5. hodina       11:50 hod.      12:35 hod.

      6. hodina       12:45 hod.      13:30 hod.

       

       

       

       

       

       

      XIII.        Povinnosti učiteľa

      •      Byť v škole v čase určenom rozvrhom hodín, rozvrhom dozorov, v čase porád, v čase
      určenom na pohotovosť na prechodné zastupovanie iného učiteľa a v čase mimotriednej
      práce so žiakmi.

      •      Byť v škole prítomný najneskôr 15 minút pred vyučovaním.

      •      Byť včas na pracovisku, neskorý príchod hlásiť ihneď riaditeľovi školy alebo jeho
      zástupcovi a vysvetliť príčinu oneskorenia.

      •      Na vyučovaciu hodinu sa dostaviť na jej začiatku, ihneď po ukončení prestávky.

      •      Vážny dôvod svojej neprítomnosti na pracovisku (choroba, úraz, karanténa), oznámiť
      riaditeľovi školy (zástupcovi riaditeľa školy) do 07:15 h.

      •      Sprevádzanie rodinného príslušníka na vyšetrenie, vyšetrenie vlastného zdravotného stavu počas pracovnej doby oznámiť podľa možnosti deň vopred do 10:00 h.

      •      Ak pracovník požiada organizáciu o dlhodobé pracovné voľno, musí tak urobiť písomne
      najmenej 2 týždne vopred (liečenie).

      •      Vykonávať dozor nad žiakmi v škole pri vyučovaní, pred ním i po ňom, cez prestávky,
      v ŠJ podľa vopred vypracovaného rozvrhu dozorov. Na dozor nastupovať včas (o 7:30 h.).

      •      Každý úraz žiakov, alebo pracovný úraz učiteľov, ihneď oznámiť riaditeľovi školy
      a zapísať ho do príslušnej dokumentácie.

      •      Každé poškodenie zariadenia školy zapísať do zošita závad, resp. určiť spôsob jeho odstránenia.

      •      Učebné pomôcky si pripraviť deň vopred .

      •      Zápis do triednej knihy urobiť na začiatku každej vyučovacej hodiny.

      •      Chýbajúcich žiakov zapísať na prvej vyučovacej hodine a kontrolovať na každej ďalšej

           hodine.

      •      Zápisy v triednej knihe a klasifikačnom zázname robiť pravidelne, čitateľne a presne.

      •      Triednu dokumentáciu po ukončení vyučovania uložiť v zborovni na určené miesto.

      •      Výmeny vyučovacích hodín alebo návštevu rôznych inštitúcií v meste prejednať
           s riaditeľom, resp. zástupcom školy.

      •         Vopred vypísať a odovzdať k schváleniu RŠ každú hromadnú akciu plánovanú so žiakmi mimo areálu školy vo vzdialenosti viac ako 1000 m.

      •         Učebné pomôcky nenechávať po ukončení vyučovania v triede, ale zabezpečiť ich
      uloženie v zborovni.

      •         Písomné práce žiakov hodnotiť včas a pravidelne.

      •         Dbať o dodržiavanie hygienických zásad a bezpečnostných predpisov pri vyučovaní.

      •         Viesť žiakov k šetreniu a šetrnému zaobchádzaniu s učebnými pomôckami,
      učebnicami, inventárom triedy a školy.

      •         Na podujatiach mimo školy vykonávať dozor nad žiakmi podľa určenia vedenia školy.

      •         Všímať si spôsob života a správanie žiakov aj mimo školy.

      •         Sledovať mesačný plán práce školy a dochvíľne plniť uložené úlohy.

      •         Denne sledovať tabuľu oznamov (zastupovanie za neprítomných, organizačné
      a metodické pokyny pre vyučujúcich).

      •         Preštudovať plán práce na školský rok, plán MZ a predpisy o bezpečnosti pri práci,
      preštudovanie potvrdiť podpisom.

      •         V priestoroch školy je prísne zakázané používať v pracovnom čase alkoholické nápoje.
      Pri príležitostných oslavách, uskutočňovaných spoločne celým kolektívom, je povolená výnimka so súhlasom riaditeľa školy.

      •         Úzko spolupracovať s ostatnými pedagogickými a výchovnými pracovníkmi školy.

      •         Zúčastňovať sa aktívne na pedagogických radách a poradách. Prípadnú neúčasť oznámiť
      vopred riaditeľovi školy.

      •         Zastupovať prechodne neprítomného kolegu.

      •         Upozorniť rodičov na priestupky žiakov zápismi v žiackej knižke, zápismi v klasifikačných hárkoch, pohovorom s rodičmi.

      •         Dôvod uloženia výchovného opatrenia prerokovať najskôr s rodičmi žiaka, pohovor
      preukázať písomne.

      •         Pohovory s rodičmi zásadne vykonávať v mimo vyučovacom čase.

      •         Pri jednaní s rodičmi byť taktný a nehľadať len záporné stránky žiakovej osobnosti.

      •         Žiakov zbytočne nepreťažovať.

      •         Aktívne pracovať podľa svojej aprobácie v MZ, zúčastňovať sa na ich zasadnutiach.

      •         Odborne a metodicky sa vzdelávať, sledovať nové formy a metódy práce, uplatňovať ich
      vo svojej praxi, efektívne využívať vyučovací čas (internet – využívať počítačovú učebňu)

      •         V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa učitelia zabezpečujú aktívnu ochranu detí pred
      sociálno-patologickými javmi, monitorujú zmeny v správaní detí. Vyskytnuté problémy
      bezodkladne riešia v spolupráci s triednym učiteľom a riaditeľom školy.

      •         Pri podozrení na šikanovanie žiaka spolupracovať s rodičmi alebo zákonnými zástupcami
      obete, resp. agresora. Pri pohovoroch s rodičmi dbať na taktný prístup a zachovanie
      dôvernosti informácií.

      •         Nezabudnúť na 7,5 – hodinovú pracovnú dobu učiteľa počas dňa mimo obedňašej prestávky a využiť ju na doplnenie dokumenácie, prípravu pomôcok na vyučovanie, zveľadenie triedy a školy, prípadné komunikácie s rodičmi.

       

      XIV.        Povinnosti triednych učiteľov

      •      Koordinuje činnosť asistentov učiteľa

      •      Získava a zhromažďuje informácie o žiakoch.

      •      Sleduje správanie triedy, dochádzku a prospech žiakov.

      •      Koordinuje zadávanie domácich úloh a náročných písomných prác.

      •      Vedie triednu knihu, ktorú v piatok prekontroluje, vyučujúcim dá doplniť chýbajúce
      záznamy, vyčiarkne prázdne políčka, uzavrie dochádzku a úplnosť potvrdí podpisom.

      •      Vedie triedny výkaz a ostatnú pedagogickú agendu. Mesačne uzatvára dochádzku žiakov
      podľa usmernenia vedenia školy.

      •      Spolupracuje s vychovávateľkou školského klubu v rámci prípravnej činnosti.

      •      Spolupracuje s výchovným poradcom na škole.

      •      Spolupracuje s rodičmi žiakov.

      •      Preberá a zodpovedá za inventár v triede.

      •       V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa monitoruje zmeny v správaní detí. Vyskytnuté problémy bezodkladne rieši v spolupráci s riaditeľom školy.

      •       Na konci každého štvrťroka vypracúva podľa požiadaviek podklady pre klasifikačnú
      a pedagogickú radu, uzatvára dochádzku žiakov v triede.

       

      XV.           Povinnosti vychovávateliek v  školskom klube

      •         Za bezpečnosť žiakov počas celého ich pobytu v SŠKD zodpovedá vychovávateľka.

      •         Prechod žiakov do SŠKD v rámci školy zabezpečuje vychovávateľka, prípadne
       zastupujúca učiteľka.

      •         Ak sú vytvorené oddelenia z viacerých tried, zabezpečuje prechod žiakov po dohode
       s vychovávateľkou učiteľka, ktorá má poslednú vyučovaciu hodinu.

      •         Vychovávateľka dodržiava priebeh činností podľa vopred vypracovaného plánu a režimu   

       poobedňajšej činností v SŠKD.

      •         Pri hrách a iných činnostiach je vychovávateľka povinná preukázateľne (zápisom
       do triednej knihy) poučiť žiakov o bezpečnosti.

      •         Pri činnostiach organizovaných mimo objektu školy môže mať vychovávateľka
       najviac 25 detí. Ak si to vyžaduje náročnosť prostredia alebo výkon činnosti, určí
       riaditeľ školy alebo jeho zástupkyňa vyšší počet pedagogických pracovníkov
      alebo  nižší počet žiakov.

      •         V prípade úrazu poskytne vychovávateľka prvú pomoc, oznámi ho vedeniu školy a napíše   

       o ňom záznam.

      •         Nosenie drahých a nebezpečných predmetov do SŠKD nie je povolené.

      •         Žiaci majú mať svoje osobné veci (vrchné ošatenie - bundy, kabáty, prezúvky,
       topánky) označené pre prípad neúmyselnej výmeny alebo odcudzenia.

      •         Pri vychádzkach, výletoch a iných podujatiach mimo objektu školy zodpovedá za deti
       vychovávateľka až do ich nástupu do školského autobusu pred objektom školy.

      •         Ak zistí vychovávateľka u žiaka nevoľnosť, teplotu a pod., upovedomí o tom rodičov.

      •         Vychovávateľky sú povinné priebežne monitorovať zmeny v správaní dieťaťa, podľa
       potreby sú povinné informovať zákonných zástupcov dieťaťa a vedenie školy.
       Spolupracujú s triednou učiteľkou, výchovným poradcom školy a školskou
       psychologičkou.

      •         V záujme zachovania bezpečnosti a zdravia všetkých žiakov v SŠKD musí byť
       správanie každého žiaka počas celého jeho pobytu v SŠKD plne v súlade s pravidlami
       ŠP. Každý žiak je povinný rešpektovať a riadiť sa pokynmi vychovávateľky.
       V prípade opakovaného porušovania a nerešpektovania ŠP v SŠKD môže byť žiak
       zo SŠKD vylúčený.

       

      XVI.        Povinnosti dozoru         

      •      Na dozor nastupuje dozorkonajúci učiteľ včas.

      •      Dozorkonajúci učiteľ nastupuje na dozor o 07:30, kedy žiaci prichádzajú do školy. Ak
      z vážnych príčin nemôže včas vykonávať dozor, oznámi to zástupcovi riaditeľa školy
      najneskôr do 07:15 h.

      •      Dohliada na správanie a konanie žiakov v triedach i mimo nich.

      •      Zodpovedá za čistotu chodieb po ukončení veľkej prestávky.

      •      Dozor na chodbách končí po piatej vyučovacej hodine.

       

       

       

       

      XVII.     Povinností dozoru v školskej jedálni

      •         Dozor v ŠJ zabezpečujú vychovávateľky SŠKD, učitelia podľa rozvrhu a vedúca školskej jedálne.

      •         Sledujú pohyb žiakov po jedálni, nedovolia im behať, rozprávať, štrngať s príbormi
      a pokrikovať.

      •         Usmerňujú pohyb žiakov pri preberaní obeda.

      •         Vedú žiakov k správnemu stolovaniu.

      •         Dbajú o to, aby boli taniere a použitý príbor uložené na určené miesto.

      •         Dbajú, aby žiaci neznečisťovali stoly, stoličky, podlahu, v opačnom prípade požadujú ich poutieranie.

      •         Dôsledne dbajú o ticho a usmerňujú žiakov pri stravovaní.

      •         Pri prechode do ŠJ dbajú o vzorné a tiché správanie sa žiakov, ktoré nenaruší vyučovanie v priestoroch SZŠ a SG.

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      Košice 28.08.2014                                                     ..................................................................

                                                                                                    Mgr. Emília Fecková

                                                                                                 poverená riadením školy