Navigácia

Partners

Novinky

 • Oznamujeme rodičom, že prihlásiť deti do nultého a prvého ročníka základnej školy alebo preložiť žiaka do vyššieho ročníka na šk. rok 2017/2018 na našu školu SZŠ Galaktickú 9, môžu v pracovných dňoch osobne v priestoroch školy alebo prostredníctvom koordinátorov školy najneskôr do konca apríla 2017. Srdečne pozývame všetkých rodičov, ktorí svoje deti prídu prihlásiť do našej školy. Naši žiaci sa tešia na nových spolužiakov. 

 • Slávnostná akadémia pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov

  30. apríla vyvrcholila Slávnostná akadémia pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov, na ktorej sa predstavili triedne kolektívy so svojím pestrým programom.

 • Talent show 2015

  Diváci, súťažiaci i odborná porota, ktorí sa zišli v Kultúrnom stredisku Jazero, zažili dňa 17.04.2015 popoludnie, v ktorom sa stretli mladí umelci, aby súťažili o prvenstvo v súťaži mladých- Talent show 2015 o ceny starostky MČ Košice Nad Jazerom.

  V rozličných kategóriách sa tu stretlo viac ako 100 súťažiacich. Prvou súťažiacou, ktorá celú Talent show 2015 odštartovala, bola Jessica Rybárová zo 7. ročníka s výberom básní od Miroslava Válka. Svoj talent prezentovala v kategórii umeleckého prednesu v literárno- dramatickom odbore veľmi úspešne. Blahoželáme!

 • Medzinárodný deň vtáctva

  Začiatkom apríla sme si pripomenuli Medzinárodný deň vtáctva. Pri pozorovaní ďalekohľadom sme mali možnosť vidieť: kačicu divú, pinku obyčajnú, drozda čvikotavého a drozda plavého.

 • Svetový deň vody

  Cieľom svetového dňa vody je pripomínať si dôležitosť a význam vody, upozorňovať na jej stav a ochranu. Oboznámili sme sa s rozdelením vôd, nebezpečenstvom kyslých dažďov, kolobehom vody a zaujímavosťami. Určili sme pH vody z vodovodu. V závere prebehlo malé vodné kvízovanie :)

Nedeľa 16. 12. 2018

Rómske príslovie

Múdre slovo ti možno ukáže cestu, ale človeka zo seba musíš urobiť sám.

 

Naša škola

Škola je zameraná na výchovu a vzdelávanie rómskych žiakov. Vyučovací proces umožňuje skĺbenie preberaného učiva s materinským jazykom. Zohľadňuje zanedbané pôsobenie na rozumový i citový vývoj detí, ktoré sa odzrkadľuje na súčasných schopnostiach žiakov v jednotlivých ročníkoch.

Škola sa nachádza na sídlisku Nad jazerom v južnej časti mesta, v tesnej blízkosti rieky Hornád. V blízkosti školy  sídli aj psychologická poradňa, s ktorou sústavne spolupracujeme.

 

                                         

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

Súkromná základná škola je zapojená od 1. novembra 2012 do Projektu ESF v rámci Operačného programu Vzdelávanie 2007 - 2013, Prioritná os: 3. Podpora vzdelávania osôb s osobitnými vzdelávacími potrebami, Opatrenia: 3.1: "Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít", ktorý bol schválený rozhodnutím Európskej komisie.

Novinky

 • Oznamujeme rodičom, že prihlásiť deti do nultého a prvého ročníka základnej školy alebo preložiť žiaka do vyššieho ročníka na šk. rok 2017/2018 na našu školu SZŠ Galaktickú 9, môžu v pracovných dňoch osobne v priestoroch školy alebo prostredníctvom koordinátorov školy najneskôr do konca apríla 2017. Srdečne pozývame všetkých rodičov, ktorí svoje deti prídu prihlásiť do našej školy. Naši žiaci sa tešia na nových spolužiakov. 

 • Slávnostná akadémia pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov

  30. apríla vyvrcholila Slávnostná akadémia pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov, na ktorej sa predstavili triedne kolektívy so svojím pestrým programom.

 • Talent show 2015

  Diváci, súťažiaci i odborná porota, ktorí sa zišli v Kultúrnom stredisku Jazero, zažili dňa 17.04.2015 popoludnie, v ktorom sa stretli mladí umelci, aby súťažili o prvenstvo v súťaži mladých- Talent show 2015 o ceny starostky MČ Košice Nad Jazerom.

  V rozličných kategóriách sa tu stretlo viac ako 100 súťažiacich. Prvou súťažiacou, ktorá celú Talent show 2015 odštartovala, bola Jessica Rybárová zo 7. ročníka s výberom básní od Miroslava Válka. Svoj talent prezentovala v kategórii umeleckého prednesu v literárno- dramatickom odbore veľmi úspešne. Blahoželáme!

 • Medzinárodný deň vtáctva

  Začiatkom apríla sme si pripomenuli Medzinárodný deň vtáctva. Pri pozorovaní ďalekohľadom sme mali možnosť vidieť: kačicu divú, pinku obyčajnú, drozda čvikotavého a drozda plavého.

 • Svetový deň vody

  Cieľom svetového dňa vody je pripomínať si dôležitosť a význam vody, upozorňovať na jej stav a ochranu. Oboznámili sme sa s rozdelením vôd, nebezpečenstvom kyslých dažďov, kolobehom vody a zaujímavosťami. Určili sme pH vody z vodovodu. V závere prebehlo malé vodné kvízovanie :)

 • Sponzorska pomoc pri zakúpení telesného úborneho
  12. 4. 2015

  Veľmi pekne sa chceme poďakovať misionárom, maželom Parksovcom, ktorí našich nulťákov a prvákov odeli do telocvičných úborov. Žiaci sa v úboroch cítia skvelo a o to viac sa tešia na hodiny telesnej výchovy.  

 • Medzinárodný deň Rómov

  Pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov, riaditeľka školy zorganizovala krátke stretnutie pedagógov, zamestnancov školy a žiakov, na ktorom mala krátky príhovor aj naša pani zriadovateľka. Túto príležisť pani riaditeľka využila aj na ocenenie žiakov, ktorí našu školu úspešne reprezentovali na Dni učiteľov. 

 • Deň učiteľov

  „Jeden deň s dobrým učiteľom je viac ako tisíc dní usilovného samoštúdia.“
  (J. A. Komenský)

  Tieto i podobné citáty slávnych odzneli na oslave Dňa učiteľov, ktorú pripravila mestská časť spolu s Kultúrnym strediskom Jazero. 

  Súčasťou slávnostného popoludnia bolo aj oceňovanie pedagógov titulom "Najlepší pedagóg roka", ktorým bola ocenená aj naša pani riaditeľka Mgr. Emília Fecková. Touto cestou jej srdečne blahoželáme :) Kultúrny program obohatili aj žiaci našej školy pod vedením pani vychovávateľky Rozálie Klempárovej a pána učiteľa Mgr. Marcela šenkýra, ktorých vystúpenie zožalo obrovský úspech a sme na nich právom veľmi hrdí. 

 • Karneval 2015

  Koncom februára 2015 sa uskutočnil karneval pre žiakov prvého stupňa.

 • Šaliansky Maťko

  Vo februári prebehli triedne kolá v recitácií poézie a prózy "Šaliansky Maťko 2015". Tri žiačky postúpili do obvodného kola v ktorom jedna získala čestné uznanie :)

Novinky

Kontakt

 • Súkromná základná škola, Galaktická 9, Košice
  Galaktická 9, 040 12 Košice
 • 0911 275 691

Fotogaléria